სდასუ-ს ისტორია

შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი (სდასუ - შემდგომში, „უნივერსიტეტი“, შემოკლებით - „სდასუ“) თანამედროვე ქართული საგანმანათლებლო სივრცის 30-წლიანი ისტორიის მქონე, ეროვნული და ზოგადსაკაცობრიო ღირებულებების დამცველი სუბიექტია, რომელიც ორიენტირებულია ინტელექტუალური რესურსები მიმართოს ქვეყნის ევროპულ სივრცეში ინტეგრაციისა და წარმატებული განვითარებისათვის.

უნივერსიტეტის დაარსება უკავშირდება საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის იდეას, მისი რექტორის, პროფესორ თეიმურაზ ქორიძის მიერ 1987 წელს კომუნისტური პარტიის რიგებიდან გასულთა სოციალური დაცვის საზოგადოების შექმნას და მის ბაზაზე, 1991 წლის 11 ივლისში, საზოგადოება „თანადგომა და ამაღლების“ დაფუძნებას.

საზოგადოება მიზანად ისახავდა ქვეყანაში კომუნისტური იდეებისა და მსოფლმხედველობისაგან გათავისუფლებას, ადმინისტრაციულ-მბრძანებლური სისტემიდან თავისუფალ საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლის დაჩქარებას და ახალგაზრდობის ჩაბმას თავისუფლებისა და დამოუკიდებელი სახელმწიფოს მშენებლობისკენ სწრაფვაში. საზოგადოება „თანადგომა და ამაღლება“ აერთიანებდა ქვეყნის ღვაწლმოსილ მეცნიერებს, რომელთაც პროფესორ თეიმურაზ ქორიძის ხელმძღვანელობით და სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესის და უნეტარესის ილია მეორეს ლოცვა კურთხევით დააარსეს საქართველოში პირველი კერძო უმაღლესი სასწავლებელი „დავით აღმაშენებლის სახელობის თბილისის საინჟინრო-ეკონომიკური ინსტიტუტი“.

 

 
1992 წლიდან, ინსტიტუტის დამფუძნებელთა გადაწყვეტილებით, შეიცვალა ინსტიტუტის სახელწოდება და მას „საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი“ ეწოდა.

უნივერსიტეტი ახორციელდებდა საგანმანათლებლო პროგრამებს სამკურნალო საქმის, სტომატოლოგიის, სამართალმცოდნეობის, ჟურნალისტიკის, ეკონომიკის, ბიზნესის ადმინისტრირების, ფინანსების და საბანკო საქმის, ტურიზმის, ინგლისური ფილოლოგიის სპეციალობებით და ინჟინერიის მიმართულებით.

საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებათა აკრედიტაციის საბჭოს 2006 წლის 16 ოქტომბრის N 65/ა ბრძანებით საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტს 2007-2008 სასწავლო წლიდან მიენიჭა ინსტიტუციური აკრედიტაცია; საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს 2011 წლის N 83 გადაწყვეტილებით, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის 2012-2013 სასწავლო წლიდან მიენიჭა უმაღლესი საგნმანათლებლო დაწესებულების სტატუსი.

სდასუ თანამედროვე ინტეგრაციის, გლობალური გამოწვევებისა და მზარდი კონკურენციის პირობებში ჩამოყალიბდა ლიდერ საერთაშორისო სტანდარტების მქონე საგანმანათლებლო და სამეცნიერო კერად, რომელიც საზოგადოებას გარანტირებულად სთავაზობს მაღალხარისხიან საგანმანათლებლო მომსახურებას მისი მუდმივი განვითარებისა და სრულყოფის პერსპექტივით; ზრუნავს უნივერსიტეტის ცნობადობის ხარისხის ამაღლებასა და განვითარებაზე ქვეყნის, რეგიონის (კავკასიის) და საერთაშორისო მასშტაბით; სტუდენტების პიროვნული და პროფესიული განვითარებით უზრუნველყოფს მაღალკონკურენტუნარიანი, თანამედროვე მოთხოვნათა შესაბამისი კომპეტენციების მქონე სპეციალისტების მომზადებას.  2011 წლიდან უნივერსიტეტში მოქმედებს უმაღლესი განათლების სამივე საფეხურის – სამართალმცოდნეობის, ბიზნესის ორგანიზაციისა და მართვის, ფინანსების და საბანკო საქმის, ტურიზმის, ინფორმაციული ტექნოლოგიების, ჟურნალისტიკის, ინგლისური ფილოლოგიის და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო, სამკურნალო საქმის და სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი, დიპლომშემდგომი განათლების (პროფესიული მზადების), სამართლის, სისხლის სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირების, ჟურნალისტიკის, ინგლისური ფილოლოგიის და საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო, მედიცინისა და ეკონომიკის სადოქტორო – საგანმანათლებლო პროგრამები.

უნივერსიტეტს გააჩნია თანამედროვე სტანდარტებით მოწყობილი შენობა, სასწავლო აუდიტორიები, საკონფერენციო და სპორტული დარბაზები, პრესკლუბი, კომპიუტერული ცენტრები, ბიბლიოთეკა მდიდარი წიგნადი ფონდითა და ელექტრონული რესურსებით, იმიტირებულ სასამართლო სხდომათა დარბაზი, კრიმინალისტიკური ლაბორატორია, ქართულ-ინგლისური სტომატოლოგიური კლინიკა, ვირტუალური სიმულაციების ლაბორატორია, პირველადი სამედიცინო დახმარების ტრენინგ-ცენტრი, თანამედროვე მაღალტექნოლოგიური აპარატურით აღჭურვილი ავტორიზებული ტელე-რადიომაუწყებლობა: „სდასუ TV“ და „სდასუ RADIO“.

უნივერსიტეტის მაღალკვალიფიციური პროფესურა და შესაბამისი სტრუქტურული ერთეულები უზრუნველყოფენ არსებული მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების ეფექტიან გამოყენებას. უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი ცენტრები, ლაბორატორიები, საკონფერენციო დარბაზები და პრესკლუბი ხელს უწყობს სტუდენტების პრაქტიკული უნარ-ჩვევების განვითარებას, ცოდნის გაღრმავებას და კონკურენტუნარიანობის ზრდას.

უნივერსიტეტი ისწრაფვის აღზარდოს ეროვნული ტრადიციებისა და დემოკრატიული ღირებულებებისადმი ერთგული სპეციალისტების ახალი თაობები, მისცეს მათ თავიანთი პოტენციალის მაქსიმალურად გამოვლენის საშუალება; ხელი შეუწყოს პრაქტიკული გამოცდილების ინტეგრაციას თეორიული სწავლების პროცესში და ამგვარად დააახლოვოს სტუდენტები და კურსდამთავრებულები შრომით ბაზართან. საგანმანათლებლო ბაზარზე არსებული მოთხოვნების გათვალისწინებით იქცეს ინოვაციურ უნივერსიტეტად და სამეცნიერო-კვლევით ცენტრად.

რექტორი

XXI საუკუნეში ინტელექტუალურ განვითარებაში შეტანილი წვლილისათვის სდასუ-ს რექტორი, პროფესორი თეიმურაზ ქორიძე ოქსფორდის ლიდერთა სამიტმა სოკრატეს უმაღლესი საერთაშორისო ორდენითა და შესაბამისი დიპლომით დააჯილდოვა – “Socrates International Award”.

პროფესორი თეიმურაზ ქორიძე არჩეულია ევროპის რექტორთა საბჭოს წევრად. ამ საბჭოს წევრობა უნივერსიტეტს მნიშვნელოვან უფლებებსა და პრივილეგიებს ანიჭებს:

 • ელიტური სოციალური ინსტიტუტებისადმი მიკუთვნებას;
 • ყოველწლიურ სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაში – “Euro Education” – მონაწილეობას;
 • საერთაშორისო სამეცნიერო გაცვლებისა და თანამშრომლობის პროგრამებში მონაწილეობას;
 • კვოტას სტაჟირების გავლაზე;
 • პრაქტიკულ სემინარ-ტრენინგებში მონაწილეობას;
 • სდასუ-ს უნივერსიტეტის შესახებ ინფორმაციის განთავსებას ყოველწლიურ კატალოგში “World Universities”;
 • სხვადასხვა საპატიო წოდებასა და ჯილდოზე კანდიდატთა წარდგენის უფლებას;
 • საბჭოს ვებ-გვერდზე ჩვენი უნივერსიტეტის შესახებ ინფორმაციის განთავსებას;
 • საბჭოს წევრი უნივერსიტეტების ინტერესების წარდგენას პრესტიჟულ საერთაშორისო ფორუმებზე, სიმპოზიუმებზე, კონფერენციებზე და სხვ.


“მეცნიერების, განათლებისა და ბიზნესის სფეროში საერთაშორისო ურთიერთობის განმტკიცებაში შეტანილი წვლილისათვის” ევროპის ბიზნესასამბლეის ნომინაციურმა კომიტეტმა და ვენის საერთაშორისო უნივერსიტეტის აკადემიურმა საბჭომ სდასუ-ს რექტორს, პროფესორ თეიმურაზ ქორიძეს მიანიჭა წოდება “ვენის საერთაშორისო უნივერსიტეტის საპატიო პროფესორი”.

“სტუდენტი ახალგაზრდობის აღზრდა-განათლებასა და პროფესიულ დაოსტატებაში შეტანილი პირადი დიდი წვლილისათვის” სდასუ-ს რექტორი, პროფესორი თეიმურაზ ქორიძე დაჯილდოებულია ღირსების ორდენით.


"ევროპის ბიზნესასამბლეის ნომინაციურ კომიტეტს პატივი აქვს შეგატყობინოთ: საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის რექტორის, პროფესორ თეიმურაზ ქორიძის საქმიანობა ოქსფორდის ლიდერთა სამიტმა შეაფასა, როგორც თანამედროვე საზოგადოების განვითარებაში ინტელექტუალური გზით შეტანილი წვლილი, რისთვისაც მას მიენიჭა „სოკრატეს უმაღლესი საერთაშორისო ორდენი და ჯილდო შესაბამისი დიპლომებით“.
ევროპის ბიზნესასამბლეის გენერალური დირექტორი
ჯონ ნეტტი

"ევროპის რექტორთა საბჭოს“ ფუნქციონირება სამეცნიერო საზოგადოების კონსოლიდაციას, ასევე ევროპის უმაღლესი სასწავლებლების კოორდინაციულ მუშაობას ემსახურება. ერთობლივი პროექტების განხორციელების პრიორიტეტები კი შემდეგი საკვანძო საკითხებია: სასწავლო-მეთოდოლოგიური, სამეცნიერო-კვლევითი და კულტურულ-საგანმანათლებლო“.
ვენის საერთაშორისო უნივერსიტეტის რექტორი
პროფესორი ვილ გუდჰეირი

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი - რუსუდან კვარაცხელია
ეკონომიკის დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი.
საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995) 593565502; ელ.ფოსტა rusa.kvaratskhelia@sdasu.edu.ge

ხარისხის ურუნველყოფის სამსახურის დებულება

საგანმანათლებლო პროგრამების დაგეგმვის, შემუშავებისა და განვითარების მეთოდოლოგია

საგანმანათლებლო პროგრამებში ცვლილებების შეტანისა და გაუქმების პროცედურები

გამოკითხვები:

 

ადმინისტრაციული პერსონალი

თეიმურაზ სართანია – ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსის მოადგილე.

გიორგი სართანია – იურისტი

ემილია ალავერდოვი – საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი.

სოციალური მეცნიერებების დოქტორი (დარგი საერთაშორისო ურთიერთობები), არასამთავრობო ორგანიზაცია „მულტიკულტურული ჯგუფი“-ს დამფუზნებელი და ხელმჭღვანელი; საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის, სამართლისა და საერთაშორისო ურთიერთობების პროფესორი, და საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამის ხელმძღვანელი; თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის, საქართველოს განვითარების კომპლექსური პრობლემების კვლევის ცენტრის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი; სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის კონფლიქტოლოგიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს წევრი. აქვს დიდი სარედაქციო გამოცდილება, არის სხვადასხვა სამეცნიერო ნაშრომის ავტორი, 10 Erasmus + პროექტის და 50-ზე მეტი საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენციის მონაწილე (ძირითადად, მოწვეული სპიკერი, მეტწილად უცხოეთში) და სხვადასხვა საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიების ორგანიზატორი.

თამარ თვალაძე – სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის უფროსი.

თამარ ბოლქვაძე – საქმისწარმოების სამსახურის უფროსი.

მერი გაბედავა – ადამიანური რესურსების დეპარტმანეტის ხელმძღვანელი.

ნინო ცირდავა – საფინანსო სამსახურის უფროსი.

იამზე თაბორიძე – სამეცნიერო კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი.

დავით კბილაძე – მდგრადი განვითარების ინტერდისციპლინარული კვლევებბის ცენტრის ხელმძღვანელი.

მაია ქორიძე – სტომატოლოგიური კლინიკის მთავარი ექიმი.

144348f0-a999-4185-aec2-1ad83ff20ead

ანი დამენია – სამართლის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის მთავარი სპეციალისტი

არის სამართლის მაგისტი, 2015 წელს დაამთავრა საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის საბაკალავრო პროგრამა, 2017 დაამთავრა ამავე უნივერსიტეტის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა წარჩინებით. ამჟამად სწავლობს სამართლის სადოქტორო პროგრამაზე. ანი დამენია 2015 წლიდან დღემდე მუშაობს სამართლის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის მთავარ სპეციალისტად, მონაწილეობა აქვს მიღებული არაერთ სამეცნიერო კონფერენციაში, გავლილი აქვს ტრენინგები და არის რამდენიმე სამეცნიერო სტატიის ავტორი.

5ef51034-1152-4207-9bcd-9ee08d7c09f9

მარიამ ელიავა – ჟურნალისტიკისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის მთავარი სპეციალისტი.

მარიამ ელიავამ წარმატებით დაამთავრა საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახლეობის უნივერსიტეტის  ჟურნალისტიკის საგანმანათლებლო პროგრამა.

სხვადასხვა დროს მუშაობდა სამაუწყებლო და ბეჭდურ მედიაში.

თამარ ჩირაძე – ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის მთავარი სპეციალისტი.

თამარი მჟავანაძე – მედიცინის ფაკულტეტის სასწავლო პროცესის მართვის მთავარი სპეციალისტი.

თამარ მჟავანაძე არის დიპლომირებული მედიკოსი, 2018 წელს დაამთავრა საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი, მედიცინის და სტომატოლოგიის სკოლის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა – სამკურნალო საქმე. თამარ მჟავანაძე 2020 წლიდან დღემდე დასაქმებულია საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში მედიცინის ფაკულტეტის მთავარი სპეციალისტის პოზიციაზე. პროფესიული განვითარების მიზნით გავლილი აქვს პროფესიული გადამზადების კურსები, აქტიურად მონაწილეობს კონგრესებში, ტრენინგებსა და სასერთიფიკატო ღონისძიებებში

ნუცა ღლონტი – მედიცინის ფაკულტეტის სტომატოლოგიის პროგრამის სასწავლო პროცესის მართვის მთავარი სპეციალისტი.

ლოლა თორდია – ბიბლიოთეკის მთავარი მენეჯერი.

დაამთავრა  ივანე ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, დიპლომატიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების განხრით. 2011 წლიდან -დღემდე მუშაობს ბიბლიოთეკის მთავარი მენეჯერის პოზიციაზე საქარველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში.

d48ca681-60a5-4296-aaf0-e4e1641b2c2d

ქეთევან ცხელიშვილი – საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი.

სამუშაო გამოცდილება: 2023 წლიდან საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის ბუღალტერი. 2020 წლიდან ახორციელებს  ბუღალტრულ აღრიცხვას  სხვადასხვა კომპანიებში.

ბაბუნაშვილი ირენა – შრომის უსაფრთხოების სპეციალისტი.

სანდრო გიუნაშვილი – ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი.

დიმიტრი ქადარია – სპორტისა და ახალგაზრდების საქმეთა სამსახურის უფროსი

კახაბერ ცნობილაძე – დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის უფროსი.

ბექა ლანჩავა – სდასუ TV-ის ოპერატორ-მემონტაჟე.

ალა თენიეშვილი – ინფორმაციული ტექნოლოგიების მთავარი სპეციალისტი.

5bb94cf6-d0f5-4e4c-9545-051b3df1878c

თავდგირიძე ჯაბა – ინფორმაციული ტექნოლოგიების მთავარი სპეციალისტი.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Picture2

მეგი ლემსაძე

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის

მესამე კურსის სტუდენტი

2023 წლიდან დღემდე სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი

კონტაქტი:

megilemsadze2002@gmail.com

+995 557 95 66 96

 

მისია

გერბი და დროშასაქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის გერბი (ლოგო) და დროშა საუკეთესოდ გადმოსცემს როგორც ქართულ–ევროპულ ჰერალდიკურ ტრადიციებს, ისე უნივერსიტეტის მიზნებსა და ამოცანებს. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი ყოველთვის იზიარებს დასავლურ ღირებულებებს, თანამედროვე მსოფლიოს მეცნიერულ ნოვაციებსა და მიღწევებს, თუმცა ამასთანავე მყარად ეფუძნება ეროვნულ ფესვებსა და ტრადიციებს. სწორედ ამიტომაც უნივერსიტეტის გერბის და დროშის ცენტრალური ნაწილი გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის გამოსახულებას უკავია. შუა საუკუნეების საქართველოს იმ უდიდეს სასულიერო და კულტურულ ცენტრს, რომელიც „სხუა ათენად“ და „მეორე იერუსალიმად“ – იწოდებოდა. გელათი ამასთანავე დავით აღმაშენებლის საგანმანათლებლო მოღვაწეობის ბრწყინვალე ნიშანსვეტიცაა. უნივერსიტეტის გერბზე და დროშაზე გამორჩეული ადგილი გადაშლილ წიგნს უკავია, რომელიც ჭეშმარიტებისა და სწავლების სიმბოლოა. ქრისტიანობაში წიგნი ერების განათლებას, აღმოსავლურ რელიგიებში კი მეცნიერულ სიბრძნეს აღნიშნავს. წიგნის ერთ–ერთ ფურცელზე ძველი ქართული ანბანით – ასომთავრულით – გამოყვანილია უნივერსიტეტის აბრევიატურა „სდასუ“ – რაც კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ უნივერსიტეტი ეროვნულ ტრადიციებს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. წიგნის მეორე მხარეს კი ფრინველის ფრთის კალამი მოჩანს, სულიერებისა და მწერლობის ნიშანი, ის მოწაფეობისა და მახარებლების სიმბოლოცაა. მთელი გერბისა და დროშის ფონს ოქროსფერი წარმოადგენს, რაც უმაღლეს სულიერებასა და სიწმინდეს აღნიშნავს. ამდენად, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სიმბოლიკა კარგად გადმოსცემს იმ მისწრაფებებს, რომელსაც უნივერსიტეტი მომავალი თაობის აღზრდის დროს ეფუძნება.

სტრუქტურა

საპატიო დოქტორები

საქართველოს კათოლიკოს-პატრიარქი ილია - II

ლადო ჭანტურია

დევიდ სმიტი

გიორგი კვესიტაძე

ჯონ შახტი

კარლ ადამ კარსკი

პეტერ ლიდიარდი

პიოტრ რაზვადოვსკი

გიორგი კალანდია

კონრად კარცზი

სტრატეგიული განვითარების და სამოქმედო გეგმები

 წლიური ანგარიშები:

 

ნორმატიული ბაზები

 1. უნივერსიტეტის დებულება
 2. შინაგანაწესი
 3. ეთიკის კოდექსი
 4. სასწავლო პროცესის რეგულირების წესი
 5. სამაგისტრო პროგრამებზე მიღების წესი
 6. პერსონალის დატვირთვის წესი
 7. საბაკალავრო ნაშრომების შესრულებისა და დაცვის დებულება 
 8. სამაგისტრო ნაშრომის შესრულების და დაცვის დებულება
 9. დებულება სამეცნიერო ნაშრომში პლაგიატის გამოვლენის შესახებ
 10. სასწავლო პროცესის მართვის სამსახურის დებულება
 11. პერსონალის მართვის სამსახურის დებულება
 12. საქმისწარმოების სამსახურის დებულება
 13. ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის დებულება
 14. ბიბლიოთეკის დებულება
 15. იურიდიული სამსახურის დებულება
 16. საფინანსო სამსახურის დებულება
 17. მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მართვის სამსახურის დებულება
 18. სპორტისა და ახალგაზრდულ საქმეთა სამსახურის დებულება
 19. დაცვისა და უსაფრთხოების სამსახურის დებულება
 20. სამეცნიერო კვლევებისა და უწყვეტი განათლების ცენტრის დებულება
 21. უწყვეტი განათლების დებულება
 22. უნივერსიტეტის საშტატო განრიგით გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ და დამხმარე ადმინისტრაციული პერსონალის სამუშაო აღწერილობები და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
 23. მართვის ორგანოებში არჩევის წესი
 24. აკადემიური კეთილსინდისიერების კოდექსი
 25. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის დატვირთვის წესი
 26. სტუდენტთა კონტიგენტის დაგეგმვის მექანიზმი, მეთოდოლოგია და სამიზნე ნიშულები 
 27. ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის დებულება 
 28. საქმისწარმოების დოკუმენტის კვალიფიციური ელექტრონული შტამპით დამოწმების წესი
 29. სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის ცენტრის დებულება 
 30. სსსმ სტუდენტთა მხარდაჭერის პოლიტიკა
 31. საქმისწარმოების წესი
 32. აკადემიური პერსონალის აფილირების წესი
 33. აკადემიური საბჭოს რეგლამენტი
 34. ინტერნაციონალიზაციის პოლიტიკა
 35. რეესტრის წარმოების წესი
 36. საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და ინტერნაციონალიზაციის სამსახურის დებულება
 37. აკადემიური და მოწვეული პერსონალის რაოდენობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია
 38. სოციალურად მოწყვლადი სტუდენტების მხარდაჭერის მექანიზმები და სწავლის საფასურის ხელმისაწვდომობა
 39. აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესი
 40. ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმები, შეფასება და შეფასების შედეგების გამოყენების პროცედურა
 41. სტუდენტთა კარიერული განვითარებისა და კურსდამთავრებულთა დასაქმების ხელშეწყობის მექნიზმები
 42. აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების წესი
 43. მართვის ეფექტიანობის მონიტორინგის წესი
 

საქართველოს კანონი უმაღლესი განათლების შესახებ

საქართველოს კანონი განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 99/ნ 2010 წლის 1 ოქტომბერი ქ. თბილისი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N65/ნ 2011 წლის 4 მაისი ქ.თბილისი – საგანმანათლებლო დაწესებუელებების საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 19/ნ 2011 წლის 18 თებერვალი ქ.თბილისი – ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 227 2009 წლის 22 აპრილი ქ.თბილისი – სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სამაგისტრო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 3 2007 წლის 5 იანვარი ქ.თბილისი – უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 10/ნ 2010 წლის 4 თებერვალი ქ.თბილისი – უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N 126/ნ 2011 წლის 22 ივლისი ქ.თბილისი – უმაღლესი და პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტების – დიპლომისა და პროფესიული დიპლომის ფორმების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N149 2005 წლის 5 აპრილი ქ.თბილისი – უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – დიპლომის დანართის ფორმის დამტკიცების შესახებ
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N149 2005 წლის 5 აპრილი – დანართი

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის N 98/ნ 2010 წლის 1 ოქტომბერი ქ.თბილისი – საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის N 154/ნ 2011 წლის 15 სექტემბერი ქ.თბილისი – სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემისა და უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს შორის აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამაზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გადატანის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის N 224/ნ 2011 წლის 29 დეკემბრის ქ.თბილისი – უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ერთიანი ეროვნული გამოცდების/საერთო სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე სწავლის უფლების მქონე აბიტურიენტების/მაგისტრანტობის კანდიდატების/სტუდენტების მიერ დოკუმენტების წარდგენისა და განხილვის წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის ბრძანება N 69/ნ,  2019 წლის 10 აპრილი, ქ.თბილისი – ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა და სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის დამტკიცების შესახებ.


ბოლონიის პროცეს