საერთაშორისო კონფერენცია!

Untitled
სიახლეები

საერთაშორისო კონფერენცია!

თანამედროვე მსოფლიო გამოწვევები: ადამიანის უფლებების, სოციალური უზრუნველყოფის და კეთილდღეობის რეგულირება თანამედროვე მულტიკულტურულ სამყაროში.

 „მულტიკულტურული ჯგუფი“ საერთაშორისო პარტიორებთან და ადგილობრივ და უცხოურ უნივერსიტეტებთან და გამომცემლობებთან თანამშრომლობით მიმდინარე წლის 2დეკემბერს,  მართავს საერაშორისო კონფერენციას: „თანამედროვე მსოფლიო გამოწვევები: ადამიანის უფლებების, სოციალური უზრუნველყოფის და კეთილდღეობის რეგულირება თანამედროვე მულტიკულტურულ სამყაროში“.

კონფერენციის მიზანი: კონფერენციის მიზანია მონაწილეებმა გაცვალონ და შეაჯერონ წამყვანი აკადემიური წრეების  პროფესიონალთა, მეცნიერთა, მკვლევართა და დოქტორანტთა შეხედულებები თანამედროვე მსოფლიო გამოწვევების ირგვლივ. კონფერენცია წარმოადგენს მთავარ ინტერდისციპლინურ ფორუმს მკვლევარებისთვის, პრაქტიკოსებისთვის და პროფესორ – მასწავლებლებისთვის, რათა წარმოადგინონ და განიხილონ თავიანთი ხედვები მიმდინარე პროცესების ირგვლივ.

კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ, ქართველ და უცხოელ პროფესორ-მასწავლებლებს ნებისმიერი ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო  დაწესებულებიდან, მკვლევარებს, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების საფეხურის სტუდენტებს.

მიმართულებები:

საერთაშორისო ურთიერთობები; ბიზნესი და ეკონომიკა; ინფორმაციული ტექნოლოგიები; სამართალი; ტურიზმი; მედიცინა; ჟურნალისტიკა; განათლება; ფილოლოგია.

სამუშაო ენები – ქართული, ინგლისური.

ფორმატი: დისტანციურად, Zoom Platform-ით

კონფერენცის დაწყების დრო: 2023 წლის 28 დეკემბერი, 12:00 საათზე.

კონფერენციაში მონაწილეობის პირობები და მნიშვნელოვანი თარიღები:

  • მონაწილეობის მისაღებათ გთხოვთ გადმოაგზავნოთ აბსტრაქტი შემდეგ ელ: ფოსტაზე multiculturalgroup7@gmail.com   არაუგვიანეს5 დეკემბრისა.

დამატებითი მოთხოვნები:

  • წარმოდგენილ საკონფერენციო ნაშრომს უნდა ჰყავდეს ერთი ან ორი ავტორი;
  • მაგისტრანტის ან დოქტორანტის მონაწილეობის შემთხვევაში აუცილებელია მიეთითოს ხელმძღვანელის სახელი, გვარი, აკადემიური ხარისხი;
  • წარმოდგენილი აბსტრაქტი უნდა იყოს შესაბამისობაში კონფერენციის მიზანთან და გაფორმდეს მოთხოვნის შესაბამისად:

ენა – ქართული, ინგლისური

გვერდის ფორმატი – A4;

შრიფტი – Sylfaen;

შრიფტის ზომა – 11;

ინტერვალი – 1.15

ტექსტის მოცულობა: 150-250 სიტყვა და თან ახლდეს 5-7 საკვანძო სიტყვა;

აბსტრაქტი უნდა მოიცავდეს – მოხსენების სათაურს, ინფორმაციას ავტორზე (სახელი, გვარი, უნივერსიტეტი/სკოლა, ფაკულტეტი, პროგრამა; ელ-ფოსტა)

Announcement

Multicultural Group” in cooperation with Georgian and Foreign universities, on December 28 current year, is holding an international conference: “Modern World Challenges: Regulation of Human Rights, Social Security and Welfare in the Modern Multicultural World”.

The aim of the conference is to exchange and compare the views of leading academic circles professionals, scientists, researchers and doctoral students about modern world challenges. The conference is the main interdisciplinary forum for researchers, practitioners and professors to present and discuss their views on current processes.

Participants should be professors-teachers from any authorized higher educational institution, researchers, students of master’s and doctoral programs.

Directions:

International Relations; Business and Economy; Medicine; IT; Legal studies; Tourism; Journalism; Education; Philology.

Working languages – Georgian, English.

Format: online via Zoom Platform

The conference is scheduled: December 28, 2023, at 12:00.

The deadline for abstract submission is December 5, 2023. The abstract must be about 150-250 words with 5-7 keywords. The abstract should include – the title of the report, information about the author (name, surname, university/school, faculty, program; e-mail).

The abstract will be peer relieved by the field experts. The notification of abstract approval is December 10, 2023. The abstracts should be sent to the following mail: multiculturalgroup7@gmail.com

The deadline for full paper (not mandatory) submission is please see each journal’s web.  The deadline for full paper (not mandatory) submission (chapter) December 31.

Note: after the conference, all the papers which satisfied the required standards can be submitted to one of the following publishers:

Additional requirements:

• The presented conference paper must have one or two authors;

• In the case of the participation of a master’s or doctoral student, it is necessary to indicate the supervisor’s name, surname, and academic degree;

• The presented abstract should be in accordance with the purpose of the conference and should be formatted according to the requirements:

Language – Georgian, English

Page format – A4;

Font – Sylfaen;

Font size – 11;

Interval – 1.15

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.