სასწავლო ცხრილები

სასწავლო ცხრილები 

სასწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:

ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამა (ბაკალავრიატი)

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საგანმანათლებლო პროგრამა (ბაკალავრიატი)

ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამა (ბაკალავრიატი)

საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმნათლებლო პროგრამა (ბაკალავრიატი)

ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამა (მაგისტრატურა)

ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა

 

უალედური გამოცდების ცხრილი:

იზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკლავრო პროგრამა 

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა

 

შუალედური გამოცდის აღდგენის ცხრილი:

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა

სასწავლო ცხრილი

დასკვნითი გამოცდების აღდგენის ცხრილი:

ჟურნალისტიკის საგანმანათლებლო პროგრამა

I კურსი

II კურსი

III კურსი

IV კურსი

ინგლისური ფილოლოგიის საგანმანათებლო პროგრამა

I  კურსი

II კურსი

III კურსი

IV კურსი

ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა

შუალედური გამოცდების აღდგენის ცხრილი:

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა