სასწავლო ცხრილები

სასწავლო ცხრილები 

სასწავლო ცხრილი

სტომატოლოგიის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

სასწავლო ცხრილი:

I კურსი 

II კურსი  

III კურსი 

IV კურსი

V კურსი 

 

მედიცინის სადოქტორო პროგრამა

 

შუალედური გამოცდის ცხრილი:

სტომატოლოგიის საგანმანათლებლო პროგრამა

სასწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:

ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამა (ბაკალავრიატი)

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საგანმანათლებლო პროგრამა (ბაკალავრიატი)

ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამა (ბაკალავრიატი)

საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმნათლებლო პროგრამა (ბაკალავრიატი)

ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამა (მაგისტრატურა)

ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა

შუალედური გამოცდის ცხრილი:

ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამა (ბაკალავრიატი)

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საგანმანათლებლო პროგრამა (ბაკალავრიატი)

ტურიზმის საგანმანათლებლო პროგრამა (ბაკალავრიატი)

საერთაშორისო ურთიერთობების საგანმნათლებლო პროგრამა (ბაკალავრიატი)

ბიზნესის ადმინისტრირების საგანმანათლებლო პროგრამა (მაგისტრატურა)

ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა