მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

3203894d-25ae-4153-8611-f1c635c32534_1140x641
საგანმანათლებლო პროგრამები

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

  2022 – 2023  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

ცხადდება მიღება სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირების,  ჟურნალისტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების

სამაგისტრო პროგრამებზე

მაგისტრატურაში მიღების ვადები: 

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთების მიღება      6 სექტემბერი – 10  სექტემბერი
გამოცდა უცხოურ (ინგლისურ) ენაში                             12  სექტემბერი
გამოცდის შედეგების გამოცხადება                              13  სექტემბერი
გამოცდის შედეგების გასაჩივრება                               13 -14  სექტემბერი
აპელაციის შედეგების გამოცხადება                            15  სექტემბერი;
გამოცდა სპეციალობაში                                                 15   სექტემბერი
გამოცდის შედეგების გამოცხადება                              16  სექტემბერი
გამოცდის შედეგების გასაჩივრება                               16  სექტემბერი
აპელაციის შედეგების გამოცხადება                            17  სექტემბერი

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

განცხადება რექტორის სახელზე;

ბაკალავრის (სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე  სამართლის ბაკალავრის) ან მასთან გათანაბრებული  აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები (2022 წლის კურსდამთავრებულთათვის ცნობა  ხარისხის მინიჭების თაობაზე); 

პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

საგამოცდო – საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი;

უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის   (TOEFEL Paper (513 – 547); TOEFEL CBT (183-210); TOEFEL IBT (65 – 78); FCE (161 – 180); IELTS (5.5-6.5), CERTUS (72 – 88.25); BEC exam and CELS exam vantage (160-179) და სხვა) ასლი  (არსებობის შემთხვევაში);

სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან სამხედრო ბილეთი (არსებობის შემთხვევაში);

უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

2 ფოტოსურათი 3 x 4 და ელექტრონული ვერსია CD –ზე.

საბუთების  მიღება  10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე 

მისამართი:  ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე)

საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995) 577 57 60 50

ელ.ფოსტა: info@sdasu.edu.ge

კონსულტაცია უცხოურ (ინგლისურ) ენასა და სპეციალობაში10 სექტემბერი და 14 სექტემბერი 12 საათი.

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.