სასწავლო ცხრილები

სასწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:

სამართლის საბაკალავრო პროგრამა

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა 

სამართლის სადოქტორო პროგრამა  

 

სასწავლო ცხრილი

დასკვნითი გამოცდების აღდგენის ცხრილი:

ჟურნალისტიკის საგანმანათლებლო პროგრამა

I კურსი 

II კურსი

III კურსი

IV კურსი

ინგლისური ფილოლოგიის საგანმანათებლო პროგრამა

I  კურსი

II კურსი

III კურსი

IV კურსი