მთავარი

უნივერსიტეტი ცდილობს ხელი შეუწყოს პრაქტიკული გამოცდილების ინტეგრაციას თეორიული სწავლების პროცესში და ამგვარად დააახლოვოს სტუდენტები და კურსდამთავრებულები შრომით ბაზართან.

Welcome to Unicamp!

We Prepare Students with The Transformative Experience

უნივერსიტეტის დაარსება უკავშირდება საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის იდეას

0

სტუდენტი ყოველწლირად

0 %

დასაქმებული სტუდენტი

0

განსხვავებული პროგრამა

სტუდენტური ცხოვრება

A thriving community of creativity and innovation