სტუდენტებისთვის

2022-2023 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრი:


საბაკალავრო, ერთსაფეხურიანი, სამაგისტრო და სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები:

 

სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2022 წლის 12 სექტემბერი -  2022 წლის 24 დეკემბერი;

საგამოცდო პერიოდი:  2023  წლის 09 იანვარი  - 2023 წლის 11 თებერვალი

შემოდგომის სემესტრის არდადეგები: 2022 წლის 26 დეკემბერი  - 2023 წლის 09 იანვარი;
                                                     2023 წლის 13 თებერვალი - 2023 წლის  4 მარტი;