სტუდენტებისთვის
სასწავლო პროცესის ვადები
(2018 -2019 სასწავლო წელი)

შემოდგომის სემესტრი

საბაკალავრო/ერთსაფეხურიანი/სამაგისტრო/სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები
სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2018 წლის 17 სექტემბერი - 2018 წლის 29 დეკემბერი;
შემოდგომის სემესტრის არდადეგები: 29 დეკემბერი - 7 იანვარი, 12 თებერვალი - 3 მარტი
საგამოცდო პერიოდი: 2019 წლის 8 იანვარი - 28 იანვარი (დასკვნითი გამოცდები)
2019 წლის 29 იანვარი - 11 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები)

გაზაფხულის სემესტრი

საბაკალავრო/ერთსაფეხურიანი/სამაგისტრო /სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამები
სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2019 წლის 4 მარტი - 2019 წლის 15 ივნისი
გაზაფხულის სემესტრის არდადეგები: 2019 წლის 22 ივლისი - 15 სექტემბერი
საგამოცდო პერიოდი: 2019 წლის 17 ივნისი - 6 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები)
2019 წლის 8 ივლისი - 20 ივლისი (დამატებითი გამოცდები)