დოქტორანტ გიორგი გოგიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

2022 წლის 18 თებერვალს 16:00 სთ. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ გიორგი გოგიშვილის სადისერტაციო ნაშრომის  „გულის იშემიური დაავადებების თავისებურებები და პროგნოზირება 45 წლამდე ასაკის ქართულ პოპულაციაში”  საჯარო დაცვა.

იხ.ავტორეფერატი