დოქტორანტ მურმან ქანთარიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!
 
2022 წლის 11 თებერვალს, 16:00 საათზე, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ მურმან ქანთარიას სადისერტაციო ნაშრომის მარცხენა კორონარული არტერიის ღეროს დაავადების ინტერვენციული მკურნალობა ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით“ საჯარო დაცვა.

იხ.ავტორეფერატი