უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამა

2021-2022 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქებზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ".

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2021 წლის 17 ოქტომბრის №81/ნ ბრძანება, ,,2021-2022 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქებზე სახელმწიფო სასწავლო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ". და  №82/ნ ბრძანება, ,,2021-2022 სასწავლო წელს უცხო ქვეყნის მოქალაქებზე სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის გაცემის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ".

დანართი: მინისტრის №81/ნ  და  № 82/ნ ბრძანებები