მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!
 
 
 
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს
სტუდენტთა მობილობას 2021 – 2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში
ბაკალავრიატის შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

 •  სამართალი
 •  ჟურნალისტიკა
 •  ბიზნესის ადმინისტრირება
 •  ინფორმაციული ტექნოლოგიები
 •  ტურიზმი
 •  საერთაშორისო ურთიერთობები
 •  სტომატოლოგია
სტუდენტები, რომლებიც მოიპოვებენ სდასუ-ში მობილობით სწავლის გაგრძელების
უფლებას ვალდებულნი არიან დადგენილ ვადებში (3 სექტემბერი - 13 სექტემბერი)
წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

 1. განცხადება;
 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 3. სტუდენტის სასწავლო ბარათი (დამოწმებული უმაღლესი საგანმანათლებლო
 4. დაწესებულების სკოლის/ფაკულტეტის ბეჭდითა და დეკანის ხელმოწერით);
 5. ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;
 6. სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტი;
 7. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);
 8. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის)
 9. ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 10. 2 ფოტოსურათი 3x4 და ელექტრონული ვერსია CD-ზე.
 
საბუთების მიღება 10.00 საათიდან – 16.00 საათამდე
უნივერსიტეტის საქმისწარმოების სამსახურში
მისამართზე: ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე)
ან ელექტრონულ მისამართზე: info@sdasu.edu.ge
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით (032) 2 25 36 77
 
გისურვებთ წარმატებას!