მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

 

2021 – 2022  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ცხადდება მიღება

სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირების
 ჟურნალისტიკის და

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამებზე

 

მაგისტრატურაში მიღების ვადები: 

კანდიდატთა საბუთების მიღება -23 აგვისტო  – 3 სექტემბერი;

გამოცდა უცხოურ ენაში -  სექტემბერი;

გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 8  სექტემბერი;

გამოცდის შედეგების გასაჩივრება - 8 - 9 სექტემბერი;

აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 10  სექტემბერი;

გამოცდა სპეციალობაში - 1 სექტემბერი;

გამოცდის შედეგების გამოცხადება - 14  სექტემბერი;

გამოცდის შედეგების გასაჩივრება - 14 -15  სექტემბერი;

აპელაციის შედეგების გამოცხადება - 1სექტემბერი.


     წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

  • განცხადება უნივერსიტეტის  რექტორის სახელზე;
  • ბაკალავრის (სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე  სამართლის ბაკალავრისან მასთან გათანაბრებული  აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები (2021 წლის კურსდამთავრებულთათვის ცნობა  ხარისხის მინიჭების თაობაზე); 
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  • საგამოცდო - საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი;
  • უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის (არსებობის შემთხვევაში) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ან სამხედრო ბილეთი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • 2 ფოტოსურათი 3 x 4 და ელექტრონული ვერსია CD –ზე

მაგისტრატურაში მისაღები გამოცდის საკითხები სამაგისტრო პროგრამაზე:

 

საბუთების  მიღება  10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე 
მისამართი:  ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე)
საკონტაქტო ინფორმაცია:
(+995)  577 57 60 50 (სამართლის სკოლა)
 (+995)  599 546 705 (ბიზნესისა და ტექნოლოგიების სკოლა)
(+995)  514 404 400 (სოციალურ და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლა)
ელ.ფოსტა: info@sdasu.edu.ge
 
 
ონსულტაცია უცხოურ ენებსა და სპეციალობაში:  4 სექტემბერი და 11 სექტემბერი (12 სთ)