ჩეხეთის სტიპენდიების პროგრამა საქართველოს მოქალაქეებისთვის 2020- 2021 სასწავლო წლისთვის

ჩეხეთის სახელმწიფომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის 2020-2021 წლსთვის გამოყო სტიპენდიები სასწავლო და კვლევითი გაცვლითი საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო საფეხურის სტუდენტებისა და მკვლევარებისთვის. 

დამატებითი ინფორმაცია იხილეთ დანართში და შემდეგ ვებ-გვერდებზე: http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships-for-the-academic-year-2020-2021;http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies

სასტიპენდიო პროგრამაზე შერჩეული აპლიკაციები უნდა იქნეს წარდგენილი სამინისტროს მიერ შემდეგი ვადების გათვალისწინებით: საბაკალავრო და ბაკალავრის შემდგომი საფეხურების აპლიკაციები არაუგვიანეს 8 აპრილისა, ხოლო ზაფხულის სკოლის აპლიკაციები არაუგვიანეს-24 მარტისა.

სააპლიკაციო ფორმა სტუდენტებისთვის 
სააპლიკაციო ფორმა აკადემიური პერსონალისთვის