მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის, მანანა მახარაძის სადოქტორო ნაშრომის დაცვა!

2019 წლის 6 დეკემბერს 16 საათზე, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება  მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ მანანა მახარაძის სადისერტაციო ნაშრომის „სპონტანური აბორტების რისკის ფაქტორები და პროგნოზირება ქართულ პოპულაციაში“ საჯარო დაცვა.

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოც.პროფესორი იამზე თაბორიძე

სამეცნიერო თანახელმძღვანელი:  მმდ  რევაზ სულუხია

იხ. ავტორეფერატი