მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის, თეიმურაზ გორგოძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!
 
2019 წლის 8 ნოემბერს 16 საათზე,  დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში, შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის, თეიმურაზ  გორგოძის სადისერტაციო ნაშრომის "საზარდულის თიაქარის ოპერაციული მკურნალობა მამაკაცებში, დიფერენცირებული მიდგომა და პროგნოზირება" საჯარო დაცვა.
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ასოცირებული პროფესორი იამზე თაბორიძე
სამეცნიერო თანახელმძღვანელი: პროფესორი თამაზ გვენეტაძე

იხ.ავტორეფერატი