მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის ლალი ბუღაძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა

2019 წლის 4 ოქტომბერს 16 საათზე, დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში, შედგება მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის ლალი ბუღაძის სადისერტაციო ნაშრომის „ვიტამინ D-ს დონე და მისი მნიშვნელობა ბრონქული ასთმით დაავადებულ ბავშვებში“ საჯარო დაცვა. 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: მმდ ლიანა ჟორჟოლიანი.
სამეცნიერო თანახელმძღვანელი: მმდ ნინო მანჯავიძე.

იხ. ავტორეფერატი