დოქტორანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

დოქტორანტობის  კანდიდატთა  საყურადღებოდ!

ცხადდება მიღება ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამაზე

 

დოქტორანტურაში მიღების ვადები

საბუთების მიღება                                                                         5 სექტემბერი  10  სექტემბერი

გამოცდა უცხოურ (ინგლისურ) ენაში                                      11 სექტემბერი

გამოცდის შედგების გამოცხადება და გასაჩივრება             12 -13 სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება                                         14  სექტემბერი

დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრება                                     14  სექტემბერი

დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრების

შედეგების გამოცხადება                                                              16  სექტემბერი

გასაუბრების შედეგების გასაჩივრება                                       16  - 17  სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება                                         18 სექტემბერი

  
წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

  • განცხადება უნივერსიტეტის   რექტორის სახელზე;
  • განმცხადებლის რეზიუმე, CV;
  • ეკონომიკის ან ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის
  • ნოტარიულად დამოწმებული ასლები;
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  •  სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის თანხმობა;
  • სადისერტაციო თემის სავარაუდო სამეცნიერო ხლმძღვანელის დასაბუთებული შუამდგომლობა;
  • განმცხადებლის წერილობითი დასტური იმისა, რომ არ ირიცხება სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დოქტორანტურაში;
  • უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • 2 ფოტოსურათი 3 x 4 და ელექტრონული ვერსია CD –ზე.

 

საბუთების  მიღება  10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე 

მისამართი:  ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე)

საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995) 32 2 25 36 77

(+995) 32 2 22 30 33 (ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა)

ელ.ფოსტა: info@sdasu.edu.ge

 

ონსულტაცია უცხოურ ენაში  - 10 სექტემბერი  12 სთ.