მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

 

 

2019 – 2020  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

ცხადდება მიღება სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირების,  ჟურნალისტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების

სამაგისტრო პროგრამებზე

მაგისტრატურაში მიღების ვადები:


მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთების მიღება        –
 5 სექტემბერი  10  სექტემბერი

გამოცდა უცხოურ ენაში                                                         11 სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გამოცხადება                                     12 სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გასაჩივრება                                       12 -13 სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება                                  –  14 სექტემბერი;

გამოცდა სპეციალობაში                                                         14  სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გამოცხადება                                     16 სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გასაჩივრება                                       16 -17 სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება                                   18  სექტემბერი

მაგისტრანტობის კანდიდატებთან

ხელშეკრულების გაფორმება                                                19 -20  სექტემბერი

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:


  1. განცხადება რექტორის სახელზე;
  2. ბაკალავრის (სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე  სამართლის ბაკალავრის) ან მასთან გათანაბრებული  აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის  დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები (2019 წლის კურსდამთავრებულთათვის ცნობა  ხარისხის მინიჭების თაობაზე); 
  3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  4. საგამოცდო - საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი;
  5. უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (არსებობის შემთხვევაში);
  6. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან სამხედრო ბილეთი (არსებობის შემთხვევაში);
  7. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
  8. 2 ფოტოსურათი 3 x 4 და ელექტრონული ვერსია CD –ზე.

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საკითხები:

სამართლის სკოლა

§   სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

§   ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

§   ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა

§   საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა

საბუთების  მიღება  10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე 

მისამართი:  ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე)

საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995) 32 2 25 36 77

(+995) 32 2 23 88 77  (სამართლის სკოლა)

(+995) 32 2 22 30 33  (ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა)

ელ.ფოსტა: info@sdasu.edu.ge

 

 

ონსულტაცია უცხოურ ენებსა და სპეციალობაში:  10 სექტემბერი და 12 სექტემბერი (12 სთ)