საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამაზე!

დოქტორანტობის  კანდიდატთა  საყურადღებოდ!

ცხადდება მიღება ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამაზე

 

დოქტორანტურაში მიღების ვადები:

საბუთების მიღება                                                                         26  აგვისტო  -  3 სექტემბერი

გამოცდა უცხოურ (ინგლისურ) ენაში                                       5  სექტემბერი

გამოცდის შედგების გამოცხადება და გასაჩივრება              6  - 7 სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება                                          9  სექტემბერი

დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრება                                      10  სექტემბერი

დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრების                                    11  სექტემბერი
შედეგების გამოცხადება  
                                                 
           

გასაუბრების შედეგების გასაჩივრება                                        11 12  სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება                                          13  სექტემბერი

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

 • განცხადება უნივერსიტეტის   რექტორის სახელზე;
 • განმცხადებლის რეზიუმე (CV);
 • ეკონომიკის ან ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად
  დამოწმებული ასლები;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის თანხმობა;
 • სადისერტაციო თემის სავარაუდო სამეცნიერო ხლმძღვანელის დასაბუთებული შუამდგომლობა;
 • განმცხადებლის წერილობითი დასტური იმისა, რომ არ ირიცხება სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დოქტორანტურაში;
 • უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • 2 ფოტოსურათი 3 x 4 და ელექტრონული ვერსია CD –ზე.

საბუთების  მიღება  10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე 

მისამართი:  ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე)

საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995) 32 2 25 36 77

(+995) 32 2 22 30 33 (ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა)

ელ.ფოსტა: info@sdasu.edu.ge

 

ონსულტაცია უცხოურ ენაში  -  3 სექტემბერი  12 სთ.