საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას მედიცინის სადოქტორო პროგრამაზე!

დოქტორანტობის  კანდიდატთა  საყურადღებოდ!

ცხადდება მიღება მედიცინის სადოქტორო პროგრამაზე

 

დოქტორანტურაში მიღების ვადები:

საბუთების მიღება                                                                         26  აგვისტო  -  3 სექტემბერი

გამოცდა უცხოურ (ინგლისურ/გერმანულ) ენაში                   5  სექტემბერი

გამოცდის შედ
გების გამოცხადება და გასაჩივრება              6 -7 სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება                                          9  სექტემბერი

დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრება                           
           10  სექტემბერი

დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრების                                    11  სექტემბერი
შედეგების გამოცხადება  

                                                               
გასაუბრების შედეგების გასაჩივრება                                        11 12  სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება                                          13  სექტემბერი

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:1. განცხადება უნივერსიტეტის  რექტორის სახელზე;

2. განმცხადებლის რეზიუმე, CV;

3. დიპლომირებული მედიკოსოს/დიპლომირებული სტომატოლოგის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები;

4. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

5. სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის თანხმობა;

6. სადისერტაციო თემის სავარაუდო სამეცნიერო ხლმძღვანელის დასაბუთებული შუამდგომლობა;

7. განმცხადებლის წერილობითი დასტური იმისა, რომ არ ირიცხება სხვა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დოქტორანტურაში;

8. უცხო ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

9. 2 ფოტოსურათი 3 x 4 და ელექტრონული ვერსია CD –ზე.

  

საბუთების  მიღება  10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე 

მისამართი:  ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე)

საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995) 32 2 25 36 77

(+995) 32 2 22 63 03  (მედიცინისა და სტომატოლოგიის  სკოლა)

ელ.ფოსტა: info@sdasu.edu.ge

 

ონსულტაცია უცხოურ ენაში  -  3 სექტემბერი  12 სთ.