საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას სამაგისტრო პროგრამებზე!

2019 – 2020  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ცხადდება მიღება

სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირების,  ჟურნალისტიკის და

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამებზე

 

მაგისტრატურაში მიღება


მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთების მიღება             26 აგვისტო   4 სექტემბერი 

გამოცდა უცხოურ ენაში                                                            6  სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გამოცხადება                                        7  სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გასაჩივრება                                          7 - 9 სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება                                      10  სექტემბერი

გამოცდა სპეციალობაში                                                           10  სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გამოცხადება                                       11  სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გასაჩივრება                                         11 - 12 სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება                                      13  სექტემბერი

მაგისტრანტობის კანდიდატებთან                                        11-14  სექტემბერი
ხელშეკრულების გაფორმება                                                    

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

1. განცხადება უნივერსიტეტის
 რექტორის სახელზე;

2. ბაკალავრის (სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე  სამართლის ბაკალავრის) ან მასთან გათანაბრებული  აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები (2019 წლის კურსდამთავრებულთათვის ცნობა  ხარისხის მინიჭების თაობაზე);

3.
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

4. საგამოცდო - საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი;

5. უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (არსებობის შემთხვევაში);

6.სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან სამხედრო ბილეთი (არსებობის შემთხვევაში);

7. უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);

8. 2 ფოტოსურათი 3 x 4 და ელექტრონული ვერსია CD –ზე.


სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საკითხები:

 

სამართლის სკოლა

 1. სამართლის სამაგისტრო პროგრამა


ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

 1.  ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

 2.  ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა

3.  საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა
საბუთების  მიღება  10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე 

მისამართი:  ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე)

საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995) 32 2 25 36 77

(+995) 32 2 23 88 77  (სამართლის სკოლა)

(+995) 32 2 22 30 33  (ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა)

ელ.ფოსტა: info@sdasu.edu.ge

 

 

ონსულტაცია უცხოურ ენებსა და სპეციალობაში:  4 სექტემბერი და 7 სექტემბერი (12 სთ)