ნორმატიული ბაზაჟურნალისტიკისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დებულება


ჟურნალისტიკისა და ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის საბჭოს დებულება