მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

Stack of book with a mortarboard and graduation scroll
სიახლეები

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

2023 – 2024  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ცხადდება მიღება სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირების,  ჟურნალისტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამებზე.

მაგისტრატურაში მიღების ვადები:

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთების მიღება –11 სექტემბერი  –  18 სექტემბერი

გამოცდა უცხოურ (ინგლისურ) ენაში – 20  სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 21  სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გასაჩივრება – 21-22 სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება  – 23  სექტემბერი;

გამოცდა სპეციალობაში – 25 სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გამოცხადება – 26 სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გასაჩივრება – 26-27 სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება – 28  სექტემბერი

ხელშეკრულების გაფორმება – 26-28 სექტემბერი

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

  • განცხადება რექტორის სახელზე;
  • ბაკალავრის (სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე  სამართლის ბაკალავრის) ან მასთან გათანაბრებული  აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები (2023 წლის კურსდამთავრებულთათვის ცნობა  ხარისხის მინიჭების თაობაზე); 
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  • საგამოცდო – საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი;
  • უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი საერთაშორისო სერტიფიკატის   (TOEFEL Paper (513 – 547); TOEFEL CBT (183-210); TOEFEL IBT (65 – 78); FCE (161 – 180); IELTS (5.5-6.5), CERTUS (72 – 88.25); BEC exam and CELS exam vantage (160-179) და სხვა) ასლი  (არსებობის შემთხვევაში);
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან სამხედრო ბილეთი (არსებობის შემთხვევაში);
  • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
  • 2 ფოტოსურათი 3 x 4 და ელექტრონული ვერსია CD –ზე.

საბუთების  მიღება  10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე 

მისამართი:  ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე)

საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995) 577 57 60 50

ელ.ფოსტა: info@sdasu.edu.ge

 საგამოცდო საკითხები:

ბიზნესის ადმინისტრირება
ჟურნალისტიკა
სამართალი
საერთაშორისო ურთიერთობები

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.