კონფერენციები
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი ყოველწლიურად ატარებს სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციას, რომელშიც მონაწილეობენ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ბაკალავრიატის, მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის სტუდენტები.
კონფერენციის მიზანია თეორიული და ექსპერიმენტული კვლევების ხელშეწყობა და მეცნიერების უახლესი მიღწევების წარმოჩენა.

ბეჭდვა