კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად!

CV parsing in ATS (applicant tracking system) to gather candidate data in resume vector
სიახლეები

კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად!

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 2023  წლის 24 აპრილიდან  აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

 1. კონკურსი ცხადდება შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:
 2. საგადასახადო სამართალი 1  პროფესორი;
 3. სამართლის მეთოდები –  1  პროფესორი;
 4. კონსტიტუციური სამართალი  – 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი;
 5. სისხლის საპროცესო სამართალი – 1 ასოცირებული პროფესორი;
 6. ეკონომიკა  – 1 პროფესორი;
 7. ტურიზმი  – 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი;
 8. ინფორმაციული ტექნოლოგიები – 2 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
 9. ბიზნესის ადმინისტრირება (აღრიცხვა და აუდიტი) – 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
 10. ქართული ფილოლოგია – 2 ასოცირებული პროფესორი;
 11. რუსული ფილოლოგია  – 1 პროფესორი;
 12. ინგლისური ფილოლოგია – 3  ასოცირებული პროფესორი;
 13. ჟურნალისტიკა – 3 ასოცირებული პროფესორი;
 14. მასობრივი კომუნიკაცია – 1 ასოცირებული პროფესორი;
 15. საზოგადოებასთან ურთიერთობა – 1 ასოცირებული პროფესორი;
 16. ფილოსოფია – 1 ასოცირებული პროფესორი;
 17. სოციოლოგია –  1 ასისტენტ პროფესორი.
 1. კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამისი აკადემიური თანამდებობისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს:
 2. პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის სულ მცირე 6 წლის გამოცდილება.
 3. ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის სულ მცირე 3 წლის გამოცდილება.
 4. ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის მქონე პირი.
 5. აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია  წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) განცხადება;

ბ) კონკურსანტის ანკეტა ელექტრონულ ვერსიასთან (CD) ერთად;

გ)  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

დ) 2 ფოტოსურათი (3 × 4);

ე) უმაღლესი განათლების და დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური   ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები, სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი. უცხოეთში მიღებული განათლების/კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დოკუმენტს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) თან უნდა ახლდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართულენოვანი თარგმანი და სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი;

ვ) ბოლო10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული საკონკურსო თანამდებობის შესაბამისი სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი, მათ შორის ერთ-ერთი (ავტორის შეხედულებით) ბეჭდვითი სახით;

ზ) შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით).

კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენა  და მათი რეგისტრაცია იწარმოებს 2023  წლის 24 აპრილიდან  – 2023  წლის  29 აპრილის   ჩათვლით

უნივერსიტეტის კანცელარიაში

(10.00 სთ-დან 17 სთ-მდე,  ი.ჭავჭავაძის გამზირი N 25)

ან ელექტრონულ მისამართზე  info@sdasu.edu.ge

კონკურსის  შედეგები    გამოცხადდება  არაუგვიანეს 2023  წლის 11 მაისისა

დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ელ.ფოსტა:    info@sdasu.edu.ge  ტელ.: (995 32) 2 25

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.