წიგნადი ფონდი
სდასუ-ს ბიბლიოთეკის ბეჭდურ და ელექტრონულ მატარებლებზე არსებული ფონდი მოიცავს ყველა სპეციალობისათვის აუცილებელ ძირითად და დამხმარე ლიტერატურას. ბიბლიოთეკის ფონდი მუდმივად ივსება ახალი ბეჭდური გამოცემებითა და ელექტრონული რესურსებით. სდასუ-ს ბიბლიოთეკის წიგნდი ფონდი შეადგენს 20 156 200 წიგნს.

ბიბლიოთეკა დაკავშირებულია და თანამშრომლობს საერთაშორისო საბიბლიოთეკო ქსელებთან და ორგანიზაციებთან.
არის პროექტის “ელექტრონული ინფორმაცია ბიბლიოთეკებისათვის – EIFL” მონაწილეთა კონსორციუმის წევრი.
ასევე სდასუ-ს ბიბლიოთეკას გააჩნია 3 სახის ელექტრონული ბიბლიოთეკა:

  • სასწავლო წიგნების ელექტრონული ბიბლიოთეკა რომელიც მოიცავს ამჟამად 500 წიგნს
  • უცხო ენოვანი ელექტრონული ბიბლიოთეკა რომელიც მოიცავს ამჟამად 1 520 000 წიგნს
  • სამართლის ბიბლიოთეკა რომელიც მოცავს 2 225 წიგნს

სდასუ თავის სტუდენტებს სთავაზობს ელექტრონულ FLASH ბიბლიოთეკას. სტუდენტებს შეუძლიათ, ნებისმიერი წიგნის ელექტრონულ რეჟიმში წაიკითხვა. ბიბლიოთეკის უპირატესობაა ის, რომ ქმნის რეალური წიგნის იმიტაციას, რაც საშუალებას იძლევა, სტუდენტმა ის რეალური წიგნივით გადაფურცლოს. ბიბლიოთეკას ასევე აქვს დამატებითი ფუნქციებიც: წიგნის სასურველ გვერდზე გადასვლა, ასეთი გვერდის ამობეჭვდა და ელექტრონული ფოსტით გაგზავნა.

ელექტრონული კატალოგი