სტუდენტებისთვის
(2017-2018 სასწავლო წლის სასწავლო პროცესის ვადები)
ბაკალავრიატის/ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა

შემოდგომის სემესტრი:
სააუდიტორიო მეცადინეობები: 18 სექტემბერი - 30 დეკემბერი.
არდადეგები: 31 დეკემბერი - 7 იანვარი; 26 თებერვალი - 4 მარტი.
საგამოცდო პერიოდი: 8 იანვარი - 27 იანვარი (დასკვნითი გამოცდები);
29 იანვარი - 10 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები).

გაზაფხულის სემესტრი:

სააუდიტორიო მეცადინეობები: 5 მარტი - 16 ივნისი.
საგამოცდო პერიოდი: 18 ივნისი - 7 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები);
9 ივლისი - 21 ივლისი (დამატებითი გამოცდები).
არდადეგები: 23 ივლისი - 16 სექტემბერი.

მაგისტრატურისა და დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამა
შემოდგომის სემესტრი:
სააუდიტორიო მეცადინეობები: 2 ოქტომბერი - 30 დეკემბერი;
8 იანვარი - 20 იანვარი.
საგამოცდო პერიოდი: 22 იანვარი - 10 თებერვალი (დასკვნითი გამოცდები);
12 თებერვალი - 24 თებერვალი (დამატებითი გამოცდები).
არდადეგები: 31 დეკემბერი - 7 იანვარი; 26 თებერვალი - 4 მარტი.

გაზაფხულის სემესტრი:
სააუდიტორიო მეცადინეობები: 5 მარტი - 16 ივნისი.
საგამოცდო პერიოდი: 18 ივნისი - 7 ივლისი (დასკვნითი გამოცდები);
9 ივლისი - 21 ივლისი (დამატებითი გამოცდები).
არდადეგები: 23 ივლისი - 16 სექტემბერი.