ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ვახტანგ ნადირაძის სადოქტორო დისერტაციის დაცვა!
2021 წლის 28 სექტემბერს, 15:00-ზე საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ვახტანგ ნადირაძის სადოქტორო დისერტაციის „საჰაერო ტრანსპორტის მართვის ეფექტიანობისა და გადაზიდვების ხარისხის ამაღლების მიმართულებები საქართველოში“   საჯარო დაცვა.

იხ.ავტორეფერატი