დოქტორანტ გიორგი კვარაცხელიას სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!

2020 წლის 23 ოქტომბერს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება  მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ გიორგი კვარაცხელიას სადისერტაციო ნაშრომის:  „ჭიათურის რეგიონში ჯანმრთელობის რისკისა და მისი მოლეკულური და ციტოგენეტიკური კორელატების კვლევა“ საჯარო დაცვა.

 

სამეცნიერო ხელმძღვანელი: პროფესორი გიორგი ორმოცაძე

სამეცნიერო თანახელმძღვანელი: მდ ნინო ლობჟანიძე


>> ავტორეფერატი