მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტის ლელა ლურსმანაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!
2020 წლის  29 სექტემბერს 16 საათზე საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით  აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება  მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ ლელა ლურსმანაშვილის სადისერტაციო ნაშრომის „საქართველოში წარმოებული ზოგიერთი ბიოლოგიურად აქტიური ნივთიერების ციტოპროტექტორული ეფექტის შესწავლა ექსპერიმენტულ    უჯრედულ მოდელურ სისტემებში“ საჯარო დაცვა.
 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი: ბმდ თამარ სანიკიძე
სამეცნიერო თანახელმძღვანელი:  მდ  ნინო ლობჟანიძე


იხ. ავტორეფერატი