მიღება ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამაზე!

დოქტორანტობის  კანდიდატთა  საყურადღებოდ!

ცხადდება მიღება 2020-2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამაზე

 

ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამაზე მიღების ვადები:

 

 • საბუთების მიღება: 25  აგვისტო - 3 სექტემბერი
 • გამოცდა უცხოურ (ინგლისურ) ენაში: 5 სექტემბერი
 • გამოცდის შედეგების გამოცხადება: 7 სექტემბერი
 • გამოცდის შედეგების გასაჩივრება: 8 სექტემბერი
 • აპელაციის შედეგების გამოცხადება: 9 სექტემბერი
 • დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრება: 10 სექტემბერი
 • დარგობრივ კომისიასთან გასაუბრების შედეგების გამოცხადება: 11 სექტემბერი
 • გასაუბრების შედეგების გასაჩივრება: 12 სექტემბერი
 • აპელაციის შედეგების გამოცხადება: 14 სექტემბერი
 • ჩარიცხვის ბრძანების მომზადება: 17  სექტემბერი

 

სდასუ- მიმღებ კომისიაში წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

 

 • განცხადება სდასუ- რექტორის სახელზე;
 • განმცხადებლის რეზიუმე, CV;
 • მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის  დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები (2020 წლის კურსდამთავრებულთათვის ცნობა ხარისხის მინიჭების შესახებ);
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • სადოქტორო პროგრამის ხელმძღვანელის თანხმობა;
 • სავარაუდო სამეცნიერო ხელმძღვანელის დასაბუთებული შუამდგომლობა;
 • ინგლისური ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ქართული ენის B2 დონეზე ცოდნის დამადასტურებელი სერთიფიკატი (როცა ქართული არ არის მშობლიური ენა);
 • წერილობითი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ განმცხადებელი არ ირიცხება სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულების დოქტორანტურაში (ან უარი არ ეთქვა სადოქტორო პროგრამაზე მიღებასა და/ან მის მიერ შერჩეული თემის დამუშავებაზე);
 • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში). ,,უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონის 50- მუხლის შესაბამისად, დოქტორანტურაში სწავლის უფლება შეიძლება მიენიჭოს უცხოეთის უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესაბამისი პროფილის მქონე პროგრამის კურსდამთავრებულს.
 • 2 ფოტოსურათი (3 x 4)  და ელექტრონული ვერსია CD-ზე.

საბუთების  მიღება:  10.00 საათიდან 17.00 საათამდე

მისამართი:  .თბილისი, . ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე)

საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995) 599 546 705

ელ.ფოსტაinfo@sdasu.edu.ge

 
 კონსულტაცია: 3 სექტემბერი და 9 სექტემბერი,  12 სთ.