მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

  

2020 – 2021  სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში ცხადდება მიღება

სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირების,  ჟურნალისტიკის და

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამებზე

 

 

მაგისტრატურაში მიღების ვადები:

 • მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთების მიღება: 24 აგვისტო  – 2 სექტემბერი;
 • გამოცდა უცხოურ ენაში: 4  სექტემბერი;
 • გამოცდის შედეგების გამოცხადება: 7  სექტემბერი;
 • გამოცდის შედეგების გასაჩივრება8 სექტემბერი;
 • აპელაციის შედეგების გამოცხადება9  სექტემბერი;
 • გამოცდა სპეციალობაში11  სექტემბერი;
 • გამოცდის შედეგების გამოცხადება12  სექტემბერი;
 • გამოცდის შედეგების გასაჩივრება14  სექტემბერი;
 • აპელაციის შედეგების გამოცხადება15  სექტემბერი;
 • მაგისტრანტობის კანდიდატებთან ხელშეკრულების გაფორმება15 -17  სექტემბერი.

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

 • განცხადება უნივერსიტეტის  რექტორის სახელზე;
 • ბაკალავრის (სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე  სამართლის ბაკალავრის) ან მასთან გათანაბრებული  აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები (2020 წლის კურსდამთავრებულთათვის ცნობა  ხარისხის მინიჭების თაობაზე); 
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • საგამოცდო - საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი;
 • უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (არსებობის შემთხვევაში);
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან სამხედრო ბილეთი (არსებობის შემთხვევაში);
 • უცხო ქვეყანაში მიღებული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
 • 2 ფოტოსურათი 3 x 4 და ელექტრონული ვერსია CD –ზე.

  

საბუთების  მიღება  10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე

მისამართი:  .თბილისი, . ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე)

საკონტაქტო ინფორმაცია:

სამართლის სკოლა: (+995) 32 2 23 88 77 

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა(+995) 599 546 705

ელ.ფოსტა: info@sdasu.edu.ge

  

კონსულტაცია უცხოურ ენებსა და სპეციალობაში:  3 სექტემბერი და 9 სექტემბერი (12 სთ)