მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

 

მობილობის მსურველთა საყურადღებოდ!

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს სტუდენტთა მობილობას 2020 – 2021 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ბაკალავრიატის საგანმანათლებლო პროგრამები:

 • სამართალმცოდნეობა
 • ბიზნესის ადმინისტრირება
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიები
 • ტურიზმი
 • ჟურნალისტიკა
 • საერთაშორისო ურთიერთობები
 • ინგლისური ფილოლოგია

სტუდენტები, რომლებიც მოიპოვებენ სდასუ-ში მობილობით სწავლის გაგრძელების უფლებას ვალდებულნი არიან დადგენილ ვადებში  (25 აგვისტო - 12 სექტემბერი) წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტები:

 • განცხადება;
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • სტუდენტის სასწავლო ბარათი (დამოწმებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სკოლის/ფაკულტეტის ბეჭდითა და დეკანის ხელმოწერით);
 • ცნობა სტუდენტის სტატუსის შესახებ;
 • სტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტი;
 • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);
 • სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის) ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
 • 2 ფოტოსურათი 3x4 და ელექტრონული ვერსია CD-ზე.
 
საბუთების მიღება 10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე შესაბამისი სკოლების დეკანატებში
მისამართზე:  ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე)
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით (032) 2 25 36 77
 
გისურვებთ წარმატებას!