საქართველოს მთავრობის დადგენილება!

საქართველოს მთავრობის  2020 წლის  31 მარტის N205  დადგენილება "საგანგებო მოქმედების პერიოდში საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სასწავლო პროცესის განხორციელების შესახებ ". "საქართველოში ახალი კორონავირუსის გავრცელების აღკვეთის მიზნით გასატარებელი ღონისძიებების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2020 წლის 23 მარტის N181 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე" დოკუმენტის სანახავად ეწვიეთ ბმულს:   https://matsne.gov.ge/document/view/4830610?publication=7