საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი აცხადებს რიგგარეშე მობილობას!

შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

გაზაფხულის სემესტრში აცხადებს

რიგგარეშე მობილობას შპს „თბილისის დავით აღმაშენებლის სასწავლო უნივერსიტეტის“ 
სტუდენტებისათვის 


შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

  • ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა
  • ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

  • ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა  


წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:


1. განცხადება (დანართი1);
2. პირადობის დამადასტურებელი  მოწმობის ასლი;
3. ამონაწერი სტუდენტის სასწავლო ბარათიდან 
    (
დამოწმებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სკოლის/ფაკულტეტის 
    ბეჭდითა და დეკანის ხელმოწერით);
4. ტუდენტის სტატუსის განმსაზღვრელი ყველა სამართლებრივი აქტი;
5. სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (ვაჟებისათვის);
6. სრული ზოგადი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის (ატესტატის)
    ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
7. 2 ფოტოსურათი 3 x 4 და ელექტრონული ვერსია CD დისკზე


                
საბუთების მიღება 24 თებერვლიდან - 28 თებერვლამდე, 10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე შესაბამისი სკოლების დეკანატებში
მისამართზე:  ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25 (ვაკე)
დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით (032) 2 25 36 77 

გისურვებთ წარმატებას!