სიახლეები
სდასუ აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად!

კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

2020  წლის 17   თებერვლიდან  აცხადებს

კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

კონკურსი ცხადდება შემდეგი აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად:

 

-          ქირურგია –1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;

-          ნეიროქირურგია - 1 პროფესორი;

-          ბავშვთა ქირურგია -1 პროფესორი;

-          უროლოგია - 1 პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;

-          ოტორინოლარინგოლოგია - 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი;

-          დერმატო-ვენეროლოგია - 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი;

-          მეანობა-გინეკოლოგია - 1 პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;

-          ონკოლოგია - 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;

-          ოფთალმოლოგია - 1 პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;

-          გადაუდებელი მედიცინა - 1 ასოცირებული პროფესორი, 2 ასისტენტ პროფესორი;

-          ფსიქიატრია - 1 ასოცირებული პროფესორი;

-          საზოგადოებრივი ჯანდაცვა - 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტი;

-          ალერგოლოგია - 1 ასოცირებული პროფესორი;

-          ენდოკრინოლოგია - 1 ასოცირებული პროფესორი;

-          ჰემატოლოგია - 2 ასოცირებული პროფესორი;

-          პათოფიზიოლოგია - 1 პროფესორი;

-          ფიზიოლოგია - 2 ასოცირებული პროფესორი;

-          სამედიცინო ეთიკა - 1 ასოცირებული პროფესორი;

-          ბიოქიმია - 1 პროფესორი;

-          იმუნოლოგია - 1 ასოცირებული პროფესორი;

-          თერაპიული სტომატოლოგია - 2 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი;

-          ყბა-სახის ქირურგია - 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი;

-          ორთოპედიული სტომატოლოგია - 1 ასოცირებული პროფესორი;

-          ისტორია - 1 პროფესორი;

-          ეკონომიკა - 1 პროფესორი;

-          ინფორმაციული ტექნოლოგიები - 2 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი;

-          ჟურნალისტიკა - 1 პროფესორი, 3 ასოცირებული პროფესორი;

-          საერთაშორისო ურთიერთობები - 1 ასოცირებული პროფესორი;

-          სისხლის სამართლის პროცესი - 1 პროფესორი;

-          ადმინისტრაციული  სამართალი -  1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი;

-          ინგლისური ფილოლოგია - 1 პროფესორი, 2 ასოცირებული პროფესორი;

-          კლასიკური ფილოლოგია - 1 ასოცირებული პროფესორი;

-          ქართული ფილოლოგია - 2 ასოცირებული პროფესორი;

-          ფილოსოფია - 1 ასოცირებული პროფესორი.

ინფორმაცია კონკურსში მონაწილე კანდიდატთათვის:

 

 1. პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის სულ მცირე 6 წლის გამოცდილება.
 2. სოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის სულ მცირე 3 წლის გამოცდილება.
 3. ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის მქონე პირი ან კლინიკური დარგის სპეციალისტი პროფესიული ნიშნით. ამ შემთხვევაში პირის კვალიფიკაცია უნდა დასტურდებოდეს პროფესიული გამოცდილებით, სპეციალური მომზადებით ან/და პუბლიკაციებით. შესაბამისი კვალიფიკაციის მქონედ ჩაითვლება პირი, რომელსაც აქვს პროგრამით გათვალისწინებული სწავლის შედეგების გამომუშავებისათვის აუცილებელი კომპეტენცია.
 4. ასისტენტის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორანტი.
 5. კლინიკურ დისციპლინებში დამატებითი მოთხოვნებია - ა) შესაბამისი/მომიჯნავე სპეციალობის სერტიფიკატი; ბ) გამოცდილება: პროფესორს - ბოლო 9 წელი კლინიკური გამოცდილება; ასოცირებულ პროფესორს - ბოლო 5 წელი კლინიკური გამოცდილება;  ასისტენტ პროფესორს - ბოლო 5 წელი კლინიკური გამოცდილება;  ასისტენტს - დოქტორანტი კლინიკურ სპეციალობაში.

 

აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია  წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

 

 1. განცხადება;
 2. კონკურსანტის ანკეტა  ელექტრონულ ვერსიასთან (CD) ერთად;
 3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 4. შესაბამისი/მომიჯნავე  სპეციალობის სერტიფიკატი;
 5. 2 ფოტოსურათი (3 × 4);
 6. უმაღლესი განათლების და დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური   ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების. სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი, კლინიკური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი. უცხოეთში მიღებული განათლების/კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დოკუმენტს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) თან უნდა ახლდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართულენოვანი თარგმანი და სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი;
 7. ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული საკონკურსო თანამდებობის შესაბამისი სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი, მათ შორის ერთ-ერთი (ავტორის შეხედულებით) ბეჭდვითი სახით;
 8. შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით);
 9. უმაღლესი განათლების და დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური   ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების, კლინიკური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტის, შესაბამისი/მომიჯნავე  სპეციალობის სერტიფიკატის ასლები  კონკურსანტმა უნდა წარმოადგინოს დედანთან ერთად.     


კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენა  და მათი რეგისტრაცია იწარმოებს 2020   წლის 17  მარტიდან  - 2020  წლის  28 მარტის   ჩათვლით

 უნივერსიტეტის კანცელარიაში

(10.00 სთ-დან 17 სთ-მდე,   ვაკე, ი.ჭავჭავაძის გამზირი N 25)

კონკურსის  შედეგები    გამოცხადდება  არაუგვიანეს 2020  წლის 24 აპრილისა.

 

ბეჭდვა