მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორნატის სოფიო ტურაბელიძე-რობაქიძის სადისერტაციო ნაშრომის დაცვა!
2020 წლის 7 თებერვალს 16:00-ზე, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის დავით აღმაშენებლის სახელობის დარბაზში შედგება მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის მედიცინის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტ სოფიო ტურაბელიძე-რობაქიძის სადისერტაციო ნაშრომის "ღრძილის ქსოვილების მეტაბოლური პროცესების დარღვევები დიაბეტის დროს" საჯარო დაცვა.
 
სამეცნიერო ხელმძღვანელი ბმდ თამარ სანიკიძე, სამეცნიერო თანახელმძღვანელი მდ ნინო გოგებაშვილი.