სდასუ აცხდებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად!

  

კონკურსი აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი

2019  წლის 4 ნოემბრიდან  აცხადებს

კონკურსს აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად

§  კონსტიტუციური სამართალი: 1 პროფესორი, 1  ასოციერებული პროფესორი;

§  ადამიანის ანატომია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1  ასისტენტ პროფესორი;

§  ბიოფიზიკა: 1 პროფესორი; 

§  ჰისტოლოგია, ციტოლოგია, ემბრიოლოგია: 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;

§  ბიოქიმია: 1 ასოცირებული პროფესორი;

§  ფარმაკოლოგია: 1 ასოცირებული პროფესორი, 2 ასისტენტ პროფესორი;

§  იმუნოლოგია: 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;

§  მიკრობიოლოგია: 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;

§  შინაგანი დაავადებები: 1 პროფესორი, 2 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;

§  პულმონოლოგია: 1 ასოცირებული პროფესორი;

§  საოჯახო მედიცინა: 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;

§  ინფექციური დაავადებები: 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;

§  სამედიცინო რეაბილიტაცია და სპორტული მედიცინა: 1 ასისტენტ პროფესორი;

§  რადიოლოგია: 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;

§  ქირურგია: 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;

§  ანესთეზიოლოგია, რეანიმატოლოგია: 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;

§  ტრავმატოლოგია: 1 ასისტენტ პროფესორი;

§  უროლოგია: 1 ასისტენტ პროფესორი;

§  ნევროლოგია; 1 ასოცირებული პროფესორი;

§  საზოგადოებრივი ჯანდაცვა: 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;

§  პედიატრია: 1 ასოცირებული პროფესორი, 2 ასისტენტ პროფესორი;

§  ალერგოლოგია: 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;

§  პრევენციული მედიცინა: 1 ასოცირებული პროფესორი;

§  ინფორმაციული ტექნოლოგიები:  3 ასოცირებული პროფესორი.


ინფორმაცია კონკურსში მონაწილე კანდიდატთათვის:

  კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამისი აკადემიური თანამდებობისათვის
  საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს:

 •       პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიურ მუშაობის სულ მცირე 6 წლის გამოცდილება. მედიცინის სფეროსთვის დამატებითი მოთხოვნებია: შესაბამისი/მომიჯნავე სპეციალობის სერთიფიკატი. კლინიკურ დისციპლინებში ბოლო 9 წელი კლინიკური გამოცდილება.
 •           ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის სულ მცირე 3 წლის გამოცდილება. მედიცინის სფეროსთვის დამატებითი მოთხოვნებია: შესაბამისი/მომიჯნავე  სპეციალობის სერთიფიკატი. კლინიკურ დისციპლინებში ბოლო 5 წელი კლინიკური გამოცდილება.
 •           ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის მქონე პირი. მედიცინის სფეროსთვის დამატებითი მოთხოვნებია: შესაბამისი/მომიჯნავესპეციალობის სერტიფიკატი.შესაბამისი/მომიჯნავე  სპეციალობის სერთიფიკატი. კლინიკურ დისციპლინებში ბოლო 5 წელი კლინიკური გამოცდილება.


  აკადემიური  თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია  წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

  ა) განცხადება;
  ბ) კონკურსანტის ანკეტა ელექტრონულ ვერსიასთან (CD) ერთად;
  გ)  პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  დ) შესაბამისი/მომიჯნავე  სპეციალობის სერთიფიკატი
  ე) 2 ფოტოსურათი (3 × 4);
  ვ) უმაღლესი განათლების და დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური   ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები, სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი, კლინიკური გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი. უცხოეთში მიღებული განათლების/კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დოკუმენტს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) თან უნდა ახლდეს ნოტარიულად  დამოწმებული ქართულენოვანი თარგმანი და სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი;
  ზ) ბოლო 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული საკონკურსო თანამდებობის შესაბამისი სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი, მათ შორის ერთ-ერთი (ავტორის შეხედულებით) ბეჭდვითი სახით;
  თ) შესაბამისი სასწავლო კურსის/კურსების სილაბუსი/სილაბუსები (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით).


           კონკურსში მონაწილეთა მიერ დოკუმენტაციის წარმოდგენა  და მათი რეგისტრაცია იწარმოებს 2019   წლის 5 დეკემბრიდან   - 2019  წლის  12 დეკემბრის   ჩათვლით

 უნივერსიტეტის კანცელარიაში
(10.00 სთ-დან 17 სთ-მდე,   ვაკე, ი.ჭავჭავაძის გამზირი N 25)
 
კონკურსის  შედეგები    გამოცხადდება  არაუგვიანეს 2019  წლის 20 დეკემბრისა.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით  -   ტელ.: (995 32) 2 253 677
ან მოგვწერეთ მაილზე info@sdasu.edu.ge