სიახლეები
სტიპენდიები სტუდენტებისათვის!

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა აგრძელებს ქვეპროგრამას „დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები“ (აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება #12 25.02.2016)
სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე განსაკუთრებული მიღწევებითა და წარმატებებით წარმოჩენილი აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) სტუდენტები, რომელთა აკადემიური მოსწრება არის 80 % და მეტი, აქვთ გამოქვეყნებული სამეცნიერო ნაშრომები, მონაწილეობდნენ სამეცნიერო კონფერენციებში და არიან საზოგადოებრივად აქტიური.
დამატებითი დეტალების გასაცნობად შეგიძლიათ მიმართოთ დეკანატებს ან სდასუ-ს კარიერული განვითარების სამსახურს.
ბეჭდვა