მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

 


2018 – 2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

ცხადდება მიღება სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირების,

ჟურნალისტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების

სამაგისტრო პროგრამებზე

მაგისტრატურაში მიღების ვადები:


მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთების მიღება
5 სექტემბერი – 11სექტემბერი

გამოცდა უცხოურ ენაში 12 სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გამოცხადება   13 სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გასაჩივრება   13 სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება 14 სექტემბერი;

გამოცდა სპეციალობაში 14 სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გამოცხადება 15 სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გასაჩივრება   15 სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება 17 სექტემბერი

მაგისტრანტობის კანდიდატებთან

ხელშეკრულების გაფორმება   15 -17 სექტემბერი


წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

  • განცხადება რექტორის სახელზე;
  • ბაკალავრის (სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე სამართლის ბაკალავრის) ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები (2018 წლის კურსდამთავრებულთათვის ცნობა ხარისხის მინიჭების თაობაზე);
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  • საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი:
  • უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (არსებობის შემთხვევაში);
  • სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან სამხედრო ბილეთი (არსებობის შემთხვევაში) (ვაჟებისათვის);
  • 2 ფოტოსურათი 3 x 4 და ელექტრონული ვერსია CD –ზე.

 


სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საკითხები:


სამართლის სკოლა

1. სამართლის სამაგისტრო პროგრამა.


ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

1. ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა;

2. ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა;

3. საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა.

კონსულტაცია უცხოურ ენებში და სპეციალობაში 11 სექტემბერი 12 სთ და 15 სთ

 

საბუთების მიღება: 10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე

მისამართი:  ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25

საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995) 32 2 25 36 77;

(+995) 32 2 23 27 88 (სამართლის სკოლა);

(+995) 32 2 22 30 33 (ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა)
ელ.ფოსტა: info@sdasu.edu.ge