მაგისტრანტობის კანდიდატთა საყურადღებოდ!

 

2018 – 2019 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის ცხადდება მიღება სამართლის, ბიზნესის ადმინისტრირების,ჟურნალისტიკის და საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამებზ

მაგისტრატურაში მიღების ვადები:

მაგისტრანტობის კანდიდატთა საბუთების მიღებ ა 27 აგვისტო – 4 სექტემბერი

გამოცდა უცხოურ ენაში 6 სექტემბერი (11 სთ)

გამოცდის შედეგების გამოცხადება 7 სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გასაჩივრება 7 - 8 სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება 10 სექტემბერი;

გამოცდა სპეციალობაში 11 სექტემბერი (11 სთ)

გამოცდის შედეგების გამოცხადება 12 სექტემბერი

გამოცდის შედეგების გასაჩივრება 13 სექტემბერი

აპელაციის შედეგების გამოცხადება 14 სექტემბერი

მაგისტრანტობის კანდიდატებთან

ხელშეკრულების გაფორმება 14 -15 სექტემბერი

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაციის ნუსხა:

* განცხადება რექტორის სახელზე;

* ბაკალავრის (სამართლის სამაგისტრო პროგრამაზე სამართლის ბაკალავრის) ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დიპლომისა და დიპლომის დანართის ნოტარიულად დამოწმებული ასლები (2018 წლის კურსდამთავრებულთათვის ცნობა ხარისხის მინიჭების თაობაზე);

* პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;

* საგამოცდო-საიდენტიფიკაციო ბარათის ასლი:

* უცხოური ენის ცოდნის დამადასტურებელი სერტიფიკატი (არსებობის შემთხვევაში);

* სამხედრო აღრიცხვაზე ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი ან სამხედრო ბილეთი (არსებობის შემთხვევაში) (ვაჟებისათვის);

* 2 ფოტოსურათი 3 x 4 და ელექტრონული ვერსია CD –ზე.

 

სამაგისტრო პროგრამებზე მისაღები შიდასაუნივერსიტეტო გამოცდების საკითხები

სამართლის სკოლა

1. სამართლის სამაგისტრო პროგრამა.

ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა

1. ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა;

2. ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა;

3. საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა.


 

კონსულტაცია უცხოურ ენებში და სპეციალობაში 5 სექტემბერი 12 სთ და 15 სთ.


საბუთების მიღება: 10.00 საათიდან – 17.00 საათამდე

მისამართი: ქ.თბილისი, ი. ჭავჭავაძის გამზ. N 25

საკონტაქტო ინფორმაცია: (+995) 32 2 25 36 77;

(+995) 32 2 23 88 77 (სამართლის სკოლა);

(+995) 32 2 22 30 33 (ბიზნესისა და სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა)
ელ.ფოსტა: info@sdasu.edu.ge