კონკურსი უნივერსიტეტის აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად
შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტი 2017 წლის 5 იანვრიდან აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად

1. ანატომია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
2. ფიზიოლოგია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
3. ემბრიოლოგია, ჰისტოლოგია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
4. ბიოფიზიკა, სამედიცინო ფიზიკა: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
5. ბიოქიმია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
6. მოლეკულური ბიოლოგია და გენეტიკა: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
7. მიკრობიოლოგია, ვირუსოლოგია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
8. ფარმაკოლოგია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
9. შინაგანი დაავადებები: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
10. რადიოლოგია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
11. პედიატრია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი; 1 ასისტენტი
12. ქირურგია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
13. ინფექციური დაავადებები: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
14. მეანობა, გინეკოლოგია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი; 1 ასისტენტი;
15. პათოლოგია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
16. ოფთალმოლოგია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
17. ტრავმატოლოგია, ორთოპედია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
18. ჰემატოლოგია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
19. ფსიქიატრია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
20. დერმატოვენეროლოგია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
21. ნევროლოგია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
22. ონკოლოგია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი; 1 ასისტენტი;
23. უროლოგია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
24. ანესთეზიოლოგია და ინტენსიური თერაპია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
25. კლინიკური უნარ-ჩვევები: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
26. ფიზიკური მედიცინა და რეაბილიტაცია: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
27. სასამართლო მედიცინა: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;
28. საოჯახო მედიცინა: 1 პროფესორი, 1 ასოცირებული პროფესორი, 1 ასისტენტ პროფესორი;

ინფორმაცია კონკურსში მონაწილეობის მსურველთათვის

კონკურსანტი უნდა აკმაყოფილებდეს შესაბამისი აკადემიური თანამდებობისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ მოთხოვნებს:

• პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 6 წლის გამოცდილება.
• ასოცირებული პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის მქონე პირი, რომელსაც აქვს სამეცნიერო-პედაგოგიური მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.
• ასისტენტ-პროფესორის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის მქონე პირი.
• ასისტენტის თანამდებობაზე შეიძლება არჩეულ იქნეს დოქტორანტი.
• ინგლისური ენის C 1 დონეზე ცოდნა.

აკადემიური თანამდებობის დასაკავებელ კონკურსში მონაწილეობის მსურველი ვალდებულია წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1. განცხადება ;
2. კონკურსანტის ანკეტა ელექტრონულ ვერსიასთან (CD) ერთად;
3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
4. ორი ფოტოსურათი (3 × 4);
5. უმაღლესი განათლების და დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) აკადემიური ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები, სამეცნიერო-პედაგოგიური გამოცდილების და დოქტორანტურაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტები. უცხოეთში მიღებული განათლების/კვალიფიკაციის დამადასტურებელ დოკუმენტს (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) თან უნდა ახლდეს ნოტარიულად დამოწმებული ქართულენოვანი თარგმანი და სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაცემული უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი;
6. უკანასკნელი 10 წლის განმავლობაში გამოქვეყნებული საკონკურსო თანამდებობის/დარგის შესაბამისი სამეცნიერო ნაშრომების ჩამონათვალი, მათ შორის ერთ-ერთი (ავტორის შეხედულებით) ბეჭდვითი სახით;
7. შესაბამისი სასწავლო კურსის/კონკურსის სილაბუსი/სილაბუსები (ელექტრონული და ბეჭდვითი ფორმით).
8. ინგლისური ენის C1 დონის კემბრიჯის ან TOEFL-ის სერტიფიკატი. სერტიფიკატის არარსებობის შემთხვევაში სავალდებულოა ტესტირების გავლა ინგლისურ ენაში.

კონკურსში მონაწილეთა დოკუმენტაციის მიღება იწარმოებს 2018 წლის 5 იანვრიდან - 2018 წლის 16 იანვრამდე 10.00 სთ-დან 17 სთ-მდე უნივერსიტეტის კანცელარიაში (მისამართ: ვაკე, ი.ჭავჭავაძის გამზირი N 25)

საბოლოო შედეგები გამოცხადდება არაუგვიანეს 2018 წლის 25 იანვრისა.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:

ელ.ფოსტა: : info@sdasu.edu.ge;
ტელ.: (+995 32) 2 253 677