სასწავლო ცხრილი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის სასწავლო ცხრილი

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

კონსულტაციის ცხრილი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის შუალედური გამოცდების ცხრილი

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის შუალედური გამოცდების აღდგენის ცხრილი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დასკვნითი გამოცდების ცხრილიბეჭდვა