სასწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:


ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა

 

შუალედური გამოცდების ცხრილი:


ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა


საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

 

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა

 

 

ბეჭდვა