სასწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:


ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა

 

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი:


ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა


დასკვნითი გამოცდების აღდგენის ცხრილი:


ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო პროგრამა