სასწავლო ცხრილი
ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის სასწავლო ცხრილი

ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა


ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის შუალედური გამოცდების ცხრილი


ინგლისური ფილოლოგიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის შუალედური გამოცდების აღდგენის ცხრილი

აღდგენების ცხრილი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი

ინგლისური ფილოლოგიის დამატებითი გამოცდების ცხრილი
ინგლისური ფილოლოგიის დასკვნითი გამოცდების ცხრილი