სასაწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა


ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა


ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა


საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა


ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამაბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა