სასაწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა


ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა


ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა


საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა


ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამაბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამაკონსულტაციების ცხრილი:ბაკალავრებისთვის

მაგისტრებისთვის

შუალედური გამოცდების ცხრილი: 
ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამაბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა