სასწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:


ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავარო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა


ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა

 
დასკვნითი გამოცდების  ცხრილი:


ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა 

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავარო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა 


ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა 

დასკვნითი გამოცდების  აღდგენის ცხრილი:


ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავარო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა


ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა