სასაწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა


ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა


ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა


საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა 


ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა 

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა 
 

 

დასკვნითი გამოცდების ცხრილი:


ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა


ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა


ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა


საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა


ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამაბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა 

ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა


დამატებითი გამოცდების ცხრილი:ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა


ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა


ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა


საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა 


ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა