სასაწავლო ცხრილი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა


კონსულტაციები ცხრილი ბაკალავრებისთვის

კონსულტაციების ცხრილი მაგისტრებისთვის


შუალედური გამოცდების ცხრილი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო  ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა