სასაწავლო ცხრილი

ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა


ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა


საერთაშორისო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა

ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა


ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა


დასკვნითი გამოცდების  ცხრილი


ბიზნესის ადმინისტრირების საბაკალავრო პროგრამა

ინფორმაციული ტექნოლოგიების საბაკალავრო პროგრამა

საერთაშორისო ურთიერთობების საბაკალავრო პროგრამა

ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამა

ტურიზმის საბაკალავრო პროგრამა

ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამა

საერთაშორისიო ურთიერთობების სამაგისტრო პროგრამა

ჟურნალისტიკის სამაგისტრო პროგრამა

ეკონომიკის სადოქტორო პროგრამა