სასწავლო ცხრილი

 

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა

შუალედური გამოცდების ცხრილი:


სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა


დასკვნითი გამოცდების ცხრილი:


სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა 

სამართლის სამაგისტრო პროგრამა