სასწავლო ცხრილი

სასწავლო ცხრილი:


მედიცინის ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამა:


I  კურსი

II  კურსი

III კურსი


მედიცინის სადოქტორო პროგრამა


დასკვნითი გამოცდების ცხრილი:

I  კურსი

II  კურსი

III კურსი