სამართლის სკოლა
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის სამართლის სკოლაში ორ წელზე მეტია ფუნქციონირებს კრიმინალისტიკური ლაბორატორია, რომელიც ტექნიკურად და პროგრამულად სრულიად შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტებს. კვალიფიციური სპეციალისტების დახმარებით სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ სრულყოფილად შეისწავლონ კრიმინალისტიკური ტექნიკის, ტაქტიკისა და ცალკეული სახის დანაშაულთა გამოძიებისა და გახსნის ისეთი უმნიშვნელოვანესი საკითხები, როგორიცაა კვალთა და სხვა მტკიცებულებათა აღმოჩენა, ამოღება, ფიქსირებისა და გამოკვლევის, საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარების, ადამიანის სიცოცხლის, საკუთრების წინააღმდეგ მიმართული და სხვა სახის დანაშაულთა გამოძიების მეთოდიკის თავისებურებები. შესაბამისად, სამართლის სკოლის სტუდენტებს კრიმინალისტიკის სასწავლო კურსის ფარგლებში შესაძლებლობა ექნებათ თეორიულ ცოდნასთან ერთად მიიღონ გამოცდილებაც, რაც ხელს შეუწყობს მათი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების ჩამოყალიბებას. სტუდენტების მომზადებასთან ერთად ხდება ასევე პრაქტიკოსი მუშაკების მომზადება, რის საფუძველზეც აღნიშნული პირები შეძლებენ კვალიფიკაციის ამაღლებასა და სწავლების დამადასტურებელი სერტიფიკატის მიღებას.
საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტში 2012 წლიდან ფუნქციონირებს იმიტირებული სასამართლო სხდომათა დარბაზი. ბაკალავრიატის სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვთ მოამზადონ იმიტირებული სასამართლო პროცესები სისხლის სამართლის პროცესში, საპროცესო უნარჩვევებში, სამაგისტრო პროგრამის სტუდენტებს კი პრაქტიკულ უნარ-ჩვევებში. იმიტირებული სასამართლო სხდომის დარბაზი აღჭურვილია სასამართლო პროცესისათვის საჭირო ტექნიკური საშუალებებით, რაც სტუდენტებს შესაძლებლობას აძლევს იმიტირებული სასამართლო პროცესები წარიმართოს სასამართლო პროცესის ჩატარების წესისა სრული დაცვით და პროცედურის შესაბამისად.
სამართლის სკოლის სასწავლო ცხრილი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა 
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

შუალედური გამოცდების  ცხრილი


სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
სამართლის სამაგისტრო პროგრამაფინალური გამოცდების ცხრილი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა


ფინალური გამოცდების აღდგენის ცხრილი

სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა
სამართლის სამაგისტრო პროგრამა

1. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო

2. Civic Education Lecturers Association

3. Max Planck Institute for Foreign and International Criminal law in Freiburg i.Br. Germany

4. Tallinn law School, Tallinn University of Technology

5. საქართელოს იუსტიციის სასწავლო ცენტრი

6. საქართველოს მთავრობის კანცელარია

7. სსიპ საჯარო სამსახურის ბიურო

8. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

9. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია

10. საქართველოს უზენაესი სასამართლო

11. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

12. სსიპ საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა

13. ა(ა)იპ საქართველოს ბიბლიოთეკების ინტეგრირებული საინფორმაციო ქსელის კონსორციუმი 2017

14. სსიპ საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე

15. ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია საქართველო
პროფესორები :

გოგიაშვილი გიორგი
გუგავა დავით
ხეცურიანი ჯონი
გარდაფხაძე თამარ
ხოფერია ნინო
ოშხარელი მაია
ჩქარეული ციალა
მონიავა პოლიკარპე

ასოცირებული პროფესორები :

ბიჭია მიხეილ
ბიჭია შოთა
მესხი მარინა
სადრაძე თამარ
სირაძე ეკა
ხარაზი ია
ხობელია დავით
ქურდაძე შალვა
ღლონტი გიორგი
გოგინავა სულხან
გოგიბერიძე გია
ვარძელაშვილი იოსებ

ასისტენტ-პროფესორები:


თორდია მაია
გაგუა ნინო
ქუთათელაძე მარი

სამართლებრივი თვითშეგნების ამაღლებას საქართველოში ოდითგანვე უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება. იურისტის პროფესია, განსაკუთრებული მნიშვნელობის გათვალისწინებით, სახელმწიფოს მიერ რეგულირებად პროფესიათა რიცხვს მიეკუთვნება.
სდასუ-ს სამართლის სკოლა იურიდიული განათლებისა და მეცნიერების განვითარების მნიშვნელოვან კერას წარმოადგენს. უმაღლესი იურიდიული განათლება უნივერსიტეტში ეფუძნება საუკუნოვან ეროვნულ ტრადიციებსა და მსოფლიო საგანმანათლებლო სისტემის საუკეთესო პრაქტიკას.
სამართლის სკოლას დიდი წვლილი შეაქვს მაღალკვალიფიციური კადრების მომზადებაში. ეს შესაძლებელი გახდა:
ქართული იურიდიული სკოლის თვალსაჩინო წარმომადგენლების მოზიდვით;
სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვით;
სასწავლო პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვით.
სდასუ-ს სამართლის სკოლაში მოქმედებს აკრედიტებული საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამები, რომლებიც უზრუნველყოფილია შესაბამისი ადამიანური და მატერიალურ–ტექნიკური რესურსით.
სამართლის პროგრამები მიზნად ისახავს ევროსტანდარტების შესაბამისი კომპეტენციებით აღჭურვილ ბაკალავრთა, მაგისტრთა და დოქტორთა მომზადებას, რაც განაპირობებს მათ კონკურენტუნარიანობას როგორც შიდა, ისე საერთაშორისო შრომის ბაზარზე.
სდასუ-ს სამართლის სკოლაში სტუდენტებს შექმნილია საქმიანი და კეთილგანწყობილი ატმოსფერო, პატივისცემასა და სამართლიანობაზე დაფუძნებული ურთიერთობები. სამართლის სკოლაში თითოეულ სტუდენტს ეძლევა შესაძლებლობა, გამოცდილი და კვალიფიციური პროფესურის დახმარებით, მიიღოს თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი იურიდიული განათლება, გამოიმუშაოს როგორც პრაქტიკოსი, ისე მეცნიერ–იურისტისთვის აუცილებელი უნარ–ჩვევები და სრულყოფილად დაეუფლოს იურისტის პრესტიჟულ პროფესიას.
სამართლის სკოლას აქვს იმიტირებული სასამართლო პროცესის დარბაზი, სადაც სტუდენტებს ეძლევათ იმიტირებულ პროცესებში მოსამართლის, ადვოკატისა თუ პროკურორის, კანონმდებლის ამპლუაში მონაწილეობისა და იურისტისათვის აუცილებელი პრაქტიკული უნარ-ჩვევების გამომუშავების შესაძლებლობა.
სამართლის სკოლა უზრუნველყოფს კონფერენციის ფორმატში სტუდენტთა ფართო საზოგადოების წინაშე სამართლის პრობლემური საკითხების ირგვლივ არგუმენტირებული კრიტიკული შენიშვნებითა და ახალი ინიციატივებით გამოსვლას. სამართლის სკოლაში არსებული იურიდიული კლინიკების მუშაობაში ჩართულობას. სდასუ-ს სამართლის სკოლის სტუდენტები სასწავლო პრაქტიკას გადიან სამინისტროებში, სასამართლოებსა და საადვოკატო ბიუროებში, სადაც ისინი პრაქტიკულ გამოცდილებას იძენენ და სრულფასოვან იურისტებად ყალიბდებიან. აღსანიშნავია, რომ პრაქტიკის დასრულების შემდეგ, სტუდენტთა მნიშვნელოვანი ნაწილი აღნიშნულ დაწესებულებებში საქმდება.
სამართლის სკოლაში სწავლება ორიენტირებულია სტუდენტზე და ეფუძნება სტუდენტის აკადემიური მოსწრების უწყვეტ შეფასებას; სტუდენტი იძენს იურისტისათვის აუცილებელ კომპეტენციებს, სამართლის ცოდნის ეფექტურად გამოყენების, სამართლიანობის, ადამიანის უფლებების, სოციალური და დემოკრატიული ფასეულობების დაცვის უნარს.


მოგესალმებით, საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლა წლების განმავლობაში მყარად ჩამოყალიბებული ტრადიციების შესაბამისად უზრუნველყოფს პროფესიონალი იურისტების მომზადებას უმაღლესი იურიდიული განათლების სამივე საფეხურზე, შემდეგი პროგრამებით: სამართალმცოდნეობის საბაკალავრო პროგრამა, სამართლის სამაგისტრო პროგრამა, სისხლის სამართლის სამაგისტრო პროგრამა და სამართლის სადოქტორო პროგრამა. ჩვენი მიზანია სამათლის სკოლის მაღალი რეიტინგის შენარჩუნება და ზრდა, მუდმივი განვითარებისა და ინოვაცების ხარჯზე რაც უპასუხებს დროის გამოწვევებს. საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში სტუდენტებს თეორიულ ცოდნას და პრაქტიკულ გამოცდილებას უზიარებენ სამართლის დარგში აღიარებული, წამყვანი სპეციალისტები. სტუდენტთა ცოდნის განმტკიცებას უზრუნველყოფს იმიტირებული სასამართლო პროცესების პრაქტიკა, სათანადოდ აღჭურვილი დარბაზით, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი კრიმინალისტიკური ლაბორატორია, უახლესი ლიტერატურით მუდმივად განახლებადი ბიბლიოთეკა, სამეცნიერო კონფერენციები. სტუდენტთა პროფესიულ გარემოსთან ინტეგრირებას თეორიულ ცოდნასთან ერთად, ხელს უწყობს მათი სამართლის კლინიკებში ინტენსიური საქმიანობა. სამართლის სკოლის მნიშვნელოვანი პრიორიტეტებია: საერთაშორისო ურთიერთობები, სტუდენტთა და პროფესორ მასწავლებელთა მობილობის ხელშეწყობა საზღვარგარეთის პარტნიორ უნივერსიტეტებში, სტუდენტების მაქსიმალური ჩართულობა უნივერსიტეტის ცხოვრებაში. ჩვენი სურვილია მეტი ყურადღებით გაეცნოთ საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის შესაძლებლობებს. მოხარული ვიქნებით თუ წარმოდგენილი მოკლე ინფორმაცია, მოგცემთ შესაძლებლობას გაიკვლიოთ გზა მომავალ პროფესიულ არჩევანში.

დავით გუგავა
პროფესორი, სამართლის დოქტორი.