საფასურის გადახდის წესი
საბანკო
რეკვიზიტი:
სს ბანკი „ქართუ“ ა/ა: GE55CR0000000011003602 კოდი: CRTUGE22
შენიშვნა:
სწავლის საფასურის გადახდის ქვითარში მითითებული უნდა იყოს სტუდენტის გვარი, სახელი, სემესტრი, სკოლა და საგანმანათლებლო პროგრამა.