ნორმატიული ბაზა
1. მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის დებულება

2. მედიცინისა და სტომატოლოგიის სკოლის საბჭოს დებულება

3. სადისერტაციო საბჭოსა და დოქტორანტურის დებულება
ბეჭდვა